งานฉลองหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑, ๒, ๓

งานฉลองหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑, ๒, ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สุธัมมศาลา ชั้น ๒ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

 

ชื่อหนังสือ:มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๓
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ภาพปก: คุณมรรค ขัตติยะทองคำ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์ และ สาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม Full Text (36 MB)
มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒ชื่อหนังสือ:มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ภาพปก: คุณมรรค ขัตติยะทองคำ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์ และ สาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม Full Text (22 MB)
มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑ชื่อหนังสือ:มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑
ผู้แปล: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ภาพปก: คุณมรรค ขัตติยะทองคำ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย: คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์ และ สาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม Full Text (35 MB)

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง :