มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑

มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑

มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑

  • ชื่อหนังสือ : มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๑
  • ISBN : —
  • จัดทําโดย : พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
  • แปล : พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ

คอมพิวเตอร์/จัดรูปเล่ม : พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน : พ.ม. จรุณ จารุวณฺโณ, พ.ม. วิเชียร ปภสฺสโร, พ.ม. ชัยวัฒน์ อกฺกว์โส, พ.ม. อภินันท์ อาภาธุโร, พ.ม. ทองสะหวัน สุวณฺโณ, พ.ม. คุณภัทร คุณวีโร, พ.ม. คําหล้า สารปุญโญ, ส.ณ. อ่อนสา เม่อมะนีสอน, ส.ณ. เสกสิทธิ์ เข็มสันเทียะ, พ.ม. กําพล สีลคุโณ, คุณอุดมพร สิรสุทธิ และ คุณพรทิพย์ ศิริสัตยะวงศ์


  • ภาพปก : คุณมรรค ขัตติยะทองคํา
  • ประสานงานภาพปก : คุณปกรณ์ เจ็ดคัมภีร์
  • ออกแบบปก : คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์, คุณอัณยา บุญมาเลิศ
  • วัน/เดือน/ปีพิมพ์ : ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ : จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์, ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ, วัดสุทธาโภชน์และสาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
  • สถานที่พิมพ์ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (๑๙๙๒) จํากัด ๒/๑ ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐