จิตตภาวนา

สมัครอบรม จิตตภาวนา กับ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร 30 ต.ค.-1 พ.ย. 63

ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมปฏิบัติธรรม  จิตตภาวนา  โดย ท่านอาจารย์ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร 30 ต.ค.-1 พ.ย.63 จำนวนรับสมัคร 180 คน

หลักสูตร จิตตภาวนา พ.ศ. 2563 พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

คำสืบค้น: จิตภาวนา (เขียนผิด) ปัญญาภาวนา จิต ภาวนา ญาณ ศีลภาวนา จุดมุ่งหมายของจิตตภาวนา จิต ฝึก ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรม อบรม ธรรมบรรยาย บรรยายธรรม สมาธิ ฝึก ฝึกสมาธิ เรียนรู้ จิตตน ภาวนา เจริญสติ เจริญภาวนา ยืน เดิน นั่ง พูด สมาธิ อบรมจิต พัฒนาจิต ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ธรรมสมาธิ กรรมฐาน Mind สมาธิภาวนา บำเพ็ญ เจริญ ไตรสิกขา


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา 

โพสที่เกี่ยวข้อง:

อบรม จิตตภาวนา กับ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร