เทศน์มฆมาณพ ปีที่ ๒ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

หมายกําหนดงาน เทศน์มฆมาณพ ปีที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. วีดีทัศน์ “อารัมภกถา : มฆมาณพ”
  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
 • ๐๙.๐๐-๐๙.๕๐ น. กัณฑ์ที่ ๑ ปฐมบทมฆมาณพ : ภาคประวัติ
  โดย พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ วัดป่าบุญล้อม
 • ๐๙.๕๐-๑๐.๔๐ น. กัณฑ์ที่ ๒ มาตาปติกโรกถา : การแทนคุณมารดาบิดา
  โดย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปญฺโญ) วัดญาณเวศกวัน
 • ๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ น. กัณฑ์ที่ ๓ กุเลเชฎฐปจายกถา : การเคารพผู้ใหญ่ในตระกูล
  โดย พระราชญาณกวี (สวิทย์ ปิยวิชฺโช) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
 • ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. กัณฑ์ที่ ๔ สัณหวาโจกถา : การพูดคําสุภาw ไม่พูดส่อเสียด พูดแต่คําสมานสามัคคี
  โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 • ๑๓.๒๐-๑๔.๑๐ น. กัณฑ์ที่ ๕ ทานสังวิภาครโตกถา : การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
  โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) วัดญาณเวศกวัน
 • ๑๔.๑๐-๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ที่ ๖ สัจจวาโจกถา : วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
  โดย ดร.พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร ศูนย์วิปัสสนาคลายทุกข์
 • ๑๕.๐๐-๑๕.๕๐ น. กัณฑ์ที่ ๗ อโกรโนกถา : การไม่โกรธ เพราะเหตุสมควรโกรธไม่มีในโลก
  โดย พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปญฺโญ) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ๑๕.๕๐-๑๖.๕๐ น. กัณฑ์ที่ ๘ อริยสัจจกา ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม
  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง
 • ๑๗.๐๐ น. ปัจฉิมบท กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ / เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

เทศน์มฆมาณพ ปีที่ ๒

 

ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส.:


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

เทศน์มฆมาณพ ปีที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ