ปาฬิสิกขา และสัททสังเขป

ปาฬิสิกขา และสัททสังเขป

ปาฬิสิกขา และสัททสังเขปปาฬิสิกขา และสัททสังเขป

ชื่อหนังสือ: ปาฬิสิกขา และสัททสังเขป
ISBN: 978-616-565-558-3
แปล: พระนันทะสิรี
ตรวจทาน: พระนันทะสิรี, พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
พิมพ์ครั้งที่ ๒: ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์ชนกาภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต. (2562). ปาฬิสิกขา และสัททสังเขป (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

ในห้องเรียน พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: