ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง

ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตามโครงการ ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง

กิจกรรมของคณะ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง”

นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบครบวงจร ตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกในการนำกลับมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นผ้าจีวร

ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง

เกี่ยวกับ “โครงการ ขุดทองจากกองขยะ”

วัดจากแดงร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดจากแดง ได้จัดทำ โครงการ ขุดทองจากกองขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนววิถีพุทธ โดยการนำขยะมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาตนเองตามแนวทาง “แยกแล้วดี”  ซึ่งมีข้อดี คือ เมื่อขยะถูกคัดแยกก่อนทิ้ง ก็จะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ขยะที่แยกตามประเภทก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าขยะที่ไม่ได้แยกหลายเท่าตัว แยกขยะแล้วก็ยังได้บุญ หมายถึง ขยะที่แยกแล้ว เช่น ขวดน้ำดื่มที่นำมาทำบุญถวายให้กับวัดจากแดง ทางวัดก็นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นผ้าไตรจีวร จึงเท่ากับเป็นการถวายเครื่องนุ่งห่มให้พระภิกษุนั่นเอง

ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”ของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล โดยหลังจากดูงาน คณะแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คุ้งบางกระเจ้า แล้วร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อีกด้วย

 


ภาพและข่าวจาก:

สังคมคนเป็นข่าว. (2562). คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. เข้าถึงได้จาก https://ralanews.com/2019/12/21/21122562-2/

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ. (2562). คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191217143510909

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ณ วัดจากแดง