๖ มี.ค. ๒๕๕๕ พิธีถวาย คัมภีร์พระไตรปิฎก นิสสยะ

พิธีถวาย คัมภีร์พระไตรปิฎก นิสสยะ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดำเนินรายการ โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสสโล

กิจกรรม

  • บรรยายเรื่องคัมภีร์นิสสยะ โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร
  • -การทำสามีจิกรรม และถวายอาจริยสมัญญาบัตร “มหาปัฏฐานโกวิททาจารย์” แก่ หลวงพ่อพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก
  • โครงการชำระคัมภีร์นิสสยะและการดำเนินการ โดย อ.จำรูญ ธรรมดา
  • -คำอนุโมทนาจากผู้ริเริ่มโครงการ โดย พันเอกธงชัย แสงรัตน์

พิธีถวาย คัมภีร์พระไตรปิฎก นิสสยะ