หลักสูตรชั้นธัมมาจริยะ วิชา สีลักขันธวัคค (พระบาลี + อัฏฐกถา)

หลักสูตรชั้นธัมมาจริยะ วิชา สีลักขันธวัคค (พระบาลี + อัฏฐกถา) บรรยายโดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล อาจารย์ประจำแผนกบาลี มหาธาตุวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร คณะ ๒๕ ณ อาคารโพธิยาลัย ๒ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


 โพสที่คล้ายกัน:

หลักสูตรชั้นธัมมาจริยะ วิชา สีลักขันธวัคค (พระบาลี + อัฏฐกถา)