โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ พระเมธีวชิรโสภณ

พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.๖)
พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม ธมุมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระเมธีวชิรโสภณ” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


พิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเมธีวชิรโสภณ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.๖ ) ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  ในเวลา ๑๔.๐๐ น.


กําหนดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ
ณ วัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคาร ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ภาคเช้า
๐๙.๓๐ น. – พระภิกษุ สามเณรขึ้นบนสุธัมมศาลา
๑๐.๐๐ น. – พิธีทักษิณานุปาทาน – สวดมาติกาแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง โดยคณะสงฆ์จํานวน ๒๐ รูป ที่ได้รับอาราธนามา
๑๐.๔๕ น. – พระเมธีวชิรโสภณ และคณะเจ้าภาพ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระพิธีฯ
๑๑.๐๐ น. – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมฉันภัตตาหารเพล ณ ห้องสุธัมมา ๑ (ห้องเรียนชั้นล่าง)

ภาคบ่าย

ทําเนียบองคมนตรี

เวลา ๑๓.๐๐ น. – พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางโดยรถยนต์หลวงออกจากทําเนียบ องคมนตรี ไปยังวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วัดจากแดง

เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางถึงวัดจากแดง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

– จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ
– กราบ
– นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้
– เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล
– รับศีล (ประธานสงฆ์ให้ศีล จบ)
– พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเมธีวชิรโสภณ (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
– ประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม กรวดน้ำ (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก)
กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลาพระสงฆ์ ออกจากอุโบสถ ไปยังรถยนต์หลวง เดินทางกลับทําเนียบองคมตรี

– หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแล้ว คณะสงฆ์วัดจากแดงแสดงมุทิตา แด่ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดจากแดง
– คณะญาติโยมผู้มาร่วมพิธี ถวายมุทิตาแด่ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรโสภณ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว


กำหนดการ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

พิธีแสดงมุทิตาจิต และถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระเมธีวชิรโสภณ
ณ ศาลาสุธัมมา ชั้น ๒ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ภาคเช้า

๐๙.๐๐ น.

 • – คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาสุธัมมา ชั้น ๒

๐๙.๐๙ น.

 • – พระเมธีวชิรโสภณ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 • – พระเมธีวชิรโสภณ บรรยายธรรม ๑ กัณฑ์

๑๐.๐๐ น.

 • – คณะศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องสักการะ ไทยธรรมแสดงมุทิตาแด่ท่านเจ้าคุณฯ

๑๐.๔๕ น.

 • – พระเมธีวชิรโสภณ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น.

 • – คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
 • – คณะสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นประจําอาสน์สงฆ์
 • – ดําเนินพิธีการ โดยพระชํานาญเวทย์ สุทธิญาโณ

๑๓.๑๕ น.

 • – เริ่มพิธีบวงสรวง จุดเทียนบูชาฤกษ์ โดยพระเมธีวชิรโสภณประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เป็นเทวตาพลี) โดยพราหมณ์สถาพร ขาวสะอาด

๑๔.๑๕ น.

 • – เจริญพุทธมนต์สมโภชฯ พระเถราจารย์ และผู้ทรงวิทยาคุณ ขึ้นนั่งประจําอาสนะ

๑๕.๑๕ น.

 • – ประธานสงฆ์ จุดเทียนชัย จุดเทียนพุทธาภิเษก จุดเทียนต่อเทียนมงคลนวหรคุณ
 • – พระสงฆ์ เจริญพระคาถาจุดเทียนชัย เจริญพระปริตร พระธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ตามลําดับ
 • – ประธานสงฆ์ ดับเทียนชัย และโปรยดอกไม้
 • – พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญพระคาถาดับเทียนชัย
 • – เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
 • – พระสงฆ์ อนุโมทนา พร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา

พิธี ถวาย ฉลอง สัญญาบัตรพัดยศ พระเมธีวชิรโสภณ


พระเมธีวชิรโสภณ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร บรรยายธรรม เทศน์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา บรรพชาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระอุปัชฌาย์ พระครูอนุทัยคณานุยุตต์ ที่ วัดหนองดุม อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ต่อมา อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยพระอุปัชฌาย์ พระธัมมานันทมหาเถระที่วัดท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๒๓ นักธรรมชั้นเอก วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรีี วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูง (โสตุชนปันตี) วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ สาสนธชะ ธัมมาจริยะ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

พระมหาประนอม รณรงค์ รีไซเคิล ขยะ ถุงพลาสติก แม้น้ำเจ้าพระยา คุ้งบางกะเจ้าพระมหาประนอม ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา ๙ ปี และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหภาพเมียนมา ณ เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ปี เป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง, พระอภิธรรม, พระไตรปิฎก และภาษาพม่า เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันโพธิยาลัย และเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการอำนวยการวารสารโพธิยาลัย และเป็นผู้ก่อตั้งโพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ มีผลงานด้านวิชาการมากมาย เช่น เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับครองราชย์ ๖๐ พรรษา, หนังสือปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา, ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร, คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี – ไทย – อังกฤษ, ตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือ มหาราชปริตร, จัดทำธรรมบรรยาย ทาน ศีล ภาวนา, อริยสัจ ๔, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ปฏิจจสมุปบาท, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดวิสุทธิมรรค, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร, ชุดจะสร้างพระอะไรดี, ชุดมหาราชปริตร เป็นต้น

โครงการที่สร้างชื่อเสียงให้กับพระมหาประนอมเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากที่สุด คือ เป็นผู้ริเริ่ม โครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน


แหล่งอ้างอิง:

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาประนอม เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ พระเมธีวชิรโสภณ