GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย

GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย

GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย สานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโครงการ OUR Khung BangKachao จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือกับ ๓๔ องค์กร เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ได้ร่วมมือกับ ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ภายในองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน หรือ GC ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ OUR Khung BangKachao (http://www.ourkhungbangkachao.com/) ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบางกะเจ้ามีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเพิ่มมูลค่า สร้างเป็นรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

GC ตัดเย็บ จีวรผืนแรก ประเทศไทยGC ดำเนินงานร่วมกับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมของคนในชุมชนบางกะเจ้า ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร อีกทั้ง ได้จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจากการรีไซเคิล ทั้งนี้ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้มีการจัดการขยะภายในชุมชน โดยเริ่มจากการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากภายในวัดและชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งมาให้ที่วัด มาคัดแยกให้ถูกต้องตามประเภทของพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งเป็นขยะ ๓ ประเภท ได้แก่

  • ขยะอินทรีย์: วัดจากแดงนำกลับมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ
  • ขยะอันตราย: องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวบรวมและส่งต่อเพื่อกำจัดต่อไป
  • ขยะรีไซเคิล: GC ร่วมกับพันธมิตร จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกประเภทของพลาสติกแก่ชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้สามารถแยกขยะพลาสติกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะพลาสติก เพื่อให้ขยะพลาสติกสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพิ่มมูลค่า และยังสร้างรายได้ให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอีกต่อไป

GC ไตรจีวร รีไซเคิล ผืนแรกในประเทศไทยนอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาในการตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ GC จึงร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาจีวรที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล โดยการใช้นวัตกรรมในการนำขยะขวดพลาสติก PET ที่เก็บได้จากชุมชนบางกะเจ้า โดยพระสงฆ์และฆราวาสวัดจากแดง นำมาคัดแยกเฉพาะขวด PET ชนิดใส แล้วผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (Recycled Polyester) ก่อนนำไปผสมกับเส้นใยฝ้าย (Cotton) และเส้นใยซิงค์โพลิเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย (Antibacterial Polyester Zinc) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ แล้วนำไปถักทอโดยชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเป็นจีวรรีไซเคิลสีพระราชนิยมที่นุ่งห่มสบาย ไม่ยับง่าย และแห้งไว ทั้งนี้ ผ้าจีวร ๑ ผืน ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ๑๕ ขวด และผ้าไตรจีวร ๑ ชุด ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลทั้งสิ้น ๖๐ ขวด

การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทยที่มีมูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติกในโครงการ OUR Khung BangKachao จึงนับเป็นการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของวัด, ชุมชน และภาคธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย GC ยังคงสานต่อให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น ภายใต้จุดยืน “เคมี.. ที่เข้าถึงทุกความสุข”


โพสที่เกี่ยวข้อง:

GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา องค์กรเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า OUR Khung BangKachao จังหวัดสมุทรปราการ