มหาราชปริตร หนังสือการ์ตูน วัดจากแดง

หนังสือการ์ตูน มหาราชปริตร

มหาราชปริตร หนังสือการ์ตูน วัดจากแดงหนังสือการ์ตูน มหาราชปริตร

  • เรียบเรียงจาก: ตำราและคำเทศนาของ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • ผู้เรียบเรียง: พระมหาวิสุทธิ ฐานากโร
  • ภาพประกอบ: เรืองศักดิ์ ดวงพลา, คาริญย์ หึกขุนทด, ประมิตร ดวงพล
  • ที่ปรึกษา: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (ประธานที่ปรึกษา), พระมหาจารัญ พุทฺธปฺปิโย ป.ธ. ๙, อ. ศักดา วิมลจันทร์, น.ส.อภิรดี หนองสิมมา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. เชียงราย
  • ศิลปกรรรม: เรืองศักดิ์ ดวงพลา
  • พิสูจน์อักษร: นายน้อม ดาดขุนทด
  • จำนวนหน้า: 230 หน้า

 

การอ้างอิง:

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร และ พระมหาวิสุทธิ ฐานากโร. (2562). มหาราชปริตร. (พิมพ์ครั้งที่ 3) กรุงเทพฯ: หจก.แอลซีพี ฐิติพรการพิมพ์.


โพสอื่นที่เกี่ยวข้องกับ มหาราชปริตร:

มหาราชปริตร รวม 18 ตอน

พระปริตรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. จุลราชปริตร (7 ตำนาน, 7 พระปริตร) คือ มังคลปริตร,รัตรปริตร,เมตตปริตร,ขันธปริตร,โมรปริตร,ธชัคคปริตร,อาฏานาฏิยปริตร

2. มหาราชปริตร (12 ตำนาน, 12 พระปริตร) คือ มังคลปริตร,รัตนปริตร,เมตตปริตร,ขันธปริตร,โมรปริตร,วัฏฏกปริตร,ธชัคคปริตร,อาฏานาฏิยปริตร,อังคุลิมาลปริตร,โพชฌังคปริตร,อภยปริตร,ชัยปริตร


คำ การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระปริตร

บทสวด,พุทธมนต์,ภาษาบาลี,ตำนานพระปริตร,บทสวดพระปริตร คือ,บทสวดพระปริตร 12 บท,บทสวดมนต์พระปริตร รัตนสูตร,บทขัดพระปริตร,บทสวดพระปริตรวัดธรรมมงคล,หัวใจพระปริตร,บทสวดพระปริตร,ธรรมจักร,บทสวดพระปริตตมงคล,เจริญบทพระปริตร,สวด 12 ตำนานบทเต็ม,บทสวด12ตำนาน 21บท,บทสวดพระปริตร 12 บทแปล,บทสวดมนต์ สิบสองตำนาน พร้อมบทคำอ่าน,บทสวด12 ตำนาน,เนื้อบทสวดพระปริตร,เจริญพระพุทธมนต์,ชุมนุมเทวดา,บทสวดโพชฌงค์พระปริตร,บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูต,โพชฌังคปริตร 9 จบ,คาถาโพชฌังคปริตร,บทอาฏานาฏิยปริตร,คําอาราธนาธรรม,บทสวดอาฏานาฏิยปริตร,บทสวด12ตำนาน วัดท่าซุง,สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย,บทสวดพระปริตรบ้านสบายใจ,ป้องกันภัยทั้งปวง และเสริมศิริมงคล,สวดมนต์,สวดเพื่อคุ้มครองรักษา ป้องกันอันตราย และกำจัดทุกข์โศกโรคภัย.


โพสที่เกี่ยวข้อง:

หนังสือการ์ตูน มหาราชปริตร