จิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา การคัดแยกขยะในโรงเรียน

จิตอาสา การคัดแยกขยะในโรงเรียน สตรีวิทยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 การคัดแยกขยะในโรงเรียน โดย จิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา SW 118 ห้อง ม. 4.2 จัดกิจกรรม ศึกษาและเรียนรู้ ประโยชน์ของการแยกขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยนำขยะ ขวดพลาสติก ที่ได้คัดแยก ประเภทขยะ ฝา ฉลาก ซิล เรียบร้อยแล้ว นำมาร่วมบุญมอบให้กับ วัด เพื่อนำไปไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล Upcycling เป็นวัตถุภัณฑ์ ผ้าไตรจีวร สำหรับให้ประชาชนมาร่วมทำบุญผ้าไตรจีวรไปถวายวัดต่อไป [ภาพข่าว: ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม วัดจากแดง]

 ประโยชน์ของการแยกขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน

ปัญหาขยะ ประโยชน์ของการแยกขยะ 

นักเรียนได้รับฟังธรรมบรรยาย เรื่องขยะ ประโยชน์ของการแยกขยะ โดย อาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ปัญหาขยะ ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในอนาคต ดังนั้นเราจึงหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการ ขยะ ด้วยการจำแนก ประเภทขยะ ให้รู้ว่าอะไรคือ ขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป พอรู้แล้วก็จัดการ ด้วยวิธี แยกขยะ ก่อนทิ้ง หรือนำมาบริจาค

ประโยชน์ของการแยกขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน
ประเภทขยะ ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย คือ สิ่งของเหลือทิ้งจากการอุปโภค บริโภค ของผู้คน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดข้อเสียต่าง ๆ ได้แก่ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค มลพิษ กลิ่นเหม็น และทัศนะอุจาด ไม่เหมาะสมแก่การดำรงชีพของสรรพสัตว์ เราจึงสามารถเข้าไปจัดการขยะ โดยจำแนกขยะมูลฝอยเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

  1. ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (Compostable waste) คือ ขยะมูลฝอยเศษอาหาร เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อยย่อยสลายได้เร็ว นำไปทำเป็น ปุ๋ยหมัก
  2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ขยะมูลฝอยทิ้งแล้ว แต่ยังใช้ได้ เช่น วัดสุต่าง ๆ กระดาษ ขวดน้ำดื่มพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่มโลหะอะลูมิเนียม ยางรถยนต์ สามารถนำกลับมา รีไซเคิล หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
  3. ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะย่อยสลายยาก ยากแก่การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมหรือฟอยล์เปื้อนอาหาร ทางวัดจากแดงมีเครื่องที่สามารถนำไปนึ่งทำเป็นน้ำมันได้ไม่ยาก
  4. ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะมูลฝอยอันตราย มีพิษ กัดกร่อน ปนเปื้อนเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอันตรายที่อาจแผ่รังสีที่คนมองไม่เห็นได้ อันหากทิ้งกองไว้ จะก่อให้เกิดโรค เกิดการระคายเคือง เป็นอันตรายแก่คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสหรือไม่ได้สัมผัส เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุวัตถุมีพิษ สารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสีสเปรย์

โพสกิจกรรมเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะในโรงเรียน

*คำสืบค้น: ประโยชน์ของการแยกขยะ การคัดแยกขยะในโรงเรียน ภาวะโลกร้อน Recycling bin หลังบ้านผมเป็นที่ทิ้งขยะ ลบไฟล์ขยะiphone (เกี่ยวมั้ย) ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย พลาสติกย่อสลายได้ทางชีวภาพ มลพิษทางน้ำ ถุงขยะ ถังขยะแบบเหยียบ ถังขยะมีฝาปิด ขยะทั่วไปคือ การแยกขยะมีกี่ประเภท ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเก็บขยะ การย่อยสลายของขยะ ที่ตักขยะ ที่คีบขยะ

การคัดแยกขยะในโรงเรียน โดย จิตอาสา โรงเรียนสตรีวิทยา