ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โครงการ  ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง โดย พระทิพากร อริโย ผู้แทนเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ วัดจากแดง พร้อมด้วยนายสุวรรณ โรจนดุล รองหัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.สมุทรปราการ นายอทิวัต รอดคลองตัน ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำสตรีอำเภอพระประแดง ร่วมจัดกิจกรรมขยายผล “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และร่วมต่อต้านโรค โควิด-19 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปลูกผักสวนครัวในวัด ให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในชุมชน หรือหมู่บ้าน ช่วยลดรายจ่าย สู้ภัยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 

ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไม่น้อยกว่า 5 ชนิด ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยและเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็ง บนความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยขับเคลื่อนโครงการฯ และขยายต่อไปในกลุ่มผู้นำชุมชน ทุกครัวเรือน ให้สามารถมีผักปลอดภัย รับประทานภายในครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่าย และหากเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนแจกจ่ายให้กันระหว่างครัวเรือน หมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความสำเร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ภาพและข่าวจาก:

admin พช.สมุทรปราการ จากเพจ: ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: