คลองสวยน้ำใส, เครื่องดักจับขยะ, GC, เศรษฐกิจหมุนเวียน, คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม

GC จับมือ คลินิกเพื่ออุตสาหกรรมสร้าง เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.45 น. GC จับมือคลินิกเพื่ออุตสาหกรรมร่วมโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมฯ โดยสนับสนุนการจัดทำเครื่องต้นแบบ  เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ หรือ เครื่องทุ่นจิตอาสาดักขยะในคูคลอง พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดตั้งใช้งานจุดแรก ณ ตลาดน้ำยามเย็น คลองลัดหลวง เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และจะนำโครงการนี้มาใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาให้กับคลองอื่นๆ ต่อไป

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC ในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และได้ประยุกต์เป็นหลัก GC Circular Living เพื่อรณรงค์ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการหลายโครงการและมีผลสำเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นได้จากโครงการที่อยู่ใกล้พื้นที่ คือ โครงการ OUR Khung Bangkachao และการร่วมมือกับวัดจากแดงและพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อจัดทำจีวรรีไซเคิล” โดยใช้หลักวิธีคิดที่มุ่งหวังสู่ความสำเร็จแบบครบวงจร (Closed Loop) ประกอบด้วย

  • ต้นทาง คือ กระบวนการจัดเก็บขยะขึ้นจากน้ำในเขตชุมชน สร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งอย่างถูกวิธี
  • กลางทาง คือ การจัดการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพดี ส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น แปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic)
  • ปลายทาง คือ การนำขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง สร้างมูลค่าเพิ่ม (Upcycling) เป็นการบรรเทา หรือลดการใช้ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ในระดับนึง

คลองสวยน้ำใส, เครื่องดักจับขยะ, GC, เศรษฐกิจหมุนเวียน, คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม
ล่าสุด GC ยังได้ริเริ่มโครงการ UTO (Upcycling the Oceans, Thailand) สร้างนวัตกรรม เครื่องป้องกัน หรือ Prevention Tool ในการป้องกันไม่ให้ขยะใน คู คลองสาธารณะ ไหลลงสู่ทะเล ช่วยลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลอีกทางหนึ่ง “เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ” ที่ประดิษฐ์ขึ้น เป็นเครื่องต้นแบบติดตั้งเป็นจุดแรกที่ “คลองขุดเจ้าเมือง” ดำเนินการร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองลัดหลวง คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ 10 คลองสวยน้ำใส ร้อยดวงใจจิตอาสา เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและคูคลอง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ บริเวณตลาดน้ำยามเย็นคลองขุดเจ้าเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปลูกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลองให้กับทุกภาคส่วน

คุ้งบางกะเจ้า
โดยโครงการนี้เป็นการ เชื่อมโยงกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ของ GC โดยนำขยะที่เก็บได้กลับมาสู่เครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ที่ได้ร่วมทำประชาคมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น โครงการ OUR Khung BangKachao โดยโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน GC Success Story Model ที่ช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว, จัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง, จัดการขยะ, ส่งเสริมอาชีพ, ท่องเที่ยว และพัฒนาเยาวชนและการศึกษา


ภาพและข่าวจาก:


คำสำคัญ:

วันเฉลิม, รัชกาลที่ 10, ร.10, คลองสวยน้ำใส, เครื่องดักจับขยะ, GC, เศรษฐกิจหมุนเวียน, คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, สิ่งแวดล้อม, Sustainable Development Goals, SDGs, การพัฒนา, อย่างยั่งยืน ความยั่งยืน, รักษ์โลก, สิ่งแวดล้อม, ปตท., จิตอาสา, จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.), 


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GC:

GC คลินิกเพื่ออุตสาหกรรม โครงการ 10 คลองสวยน้ำใส เครื่องดักจับขยะในคลองสาธารณะ