โพธิ์สิกขา ขอเชิญร่วมบุญต้นฟ้าทะลายโจรสด - รับบริจาคฟ้าทะลายโจรสด

โพธิ์สิกขา ขอเชิญร่วมบุญต้นฟ้าทะลายโจรสด – รับบริจาคฟ้าทะลายโจรสด

โพธิ์สิกขา ขอเชิญร่วมบุญต้นฟ้าทะลายโจรสด  โดย ทางวัดรับบริจาคต้นฟ้าทะลายโจรสด เพื่อนำมาแปรรูป บรรจุลงในแคปซูล มอบให้ผู้บริจาคจํานวน 100 แคปซูล ต่อน้ำหนักที่ผู้บริจาคนำต้นฟ้าทะลายโจรสดมามอบให้ จำนวน 1 กิโลกรัม อีกส่วนหนึ่งจะนําเข้าร่วมในกองทุนฟ้าทะลายโจรแคปซูล เพื่อผู้ที่ต้องการทั่วไป

 • – รับต้นฟ้าทะลายโจรสด
 • -โดยตัดมาทั้งต้น
 • -ล้างน้ำพอสมควร นํามามอบให้ที่อาศรมร่มไทร ภายในวัดจากแดง ตั้งแต่ 07.00-17.00 น. ทุกวัน

จิตอาสาวัดจากแดงแปรรูป

 • – คณะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง จะนํามาแปรรูปโดยการหัน, ตาก, บด และ ประกอบเข้าแคปซูล บรรจุซอง พร้อมฉลาก

ฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ สำหรับผู้ป่วยไว้สู้โควิด

 • สรรพคุณในการยับยั้งเชื้อไวรัส ซึ่งสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และจากผงฟ้าทะลายโจร ได้เข้าบัญชียาหลักยาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ปี 2564 โดยให้ใช้ ฟ้าทะลายโจรต้านโควิด กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอควบคุมคุณภาพการแปรรูป

มอบคืนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องการ

 • – ทุกขั้นตอนการแปรรูปอยู่ภายใต้การ ควบคุมดูแลโดยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้ฟ้าทะลายโจรแคปซูลที่สะอาด, ปลอดภัย และได้ มาตรฐานการผลิต
 • – มอบคืนให้ผู้เกี่ยวข้องและต้องการ
 • – มอบคืนฟ้าทะลายโจรแคปซูลให้ผู้บริจาคจํานวน 100 แคปซูลทุก ๆ 1 กิโลกรัม ของต้นฟ้าทะลายโจรสด และส่วนเกินจะนําเข้า ร่วมกองทุนฟ้าทะลายโจรแคปซูล เพื่อผู้ที่ต้องการทั่วไป
 • – สอบถามรายละเอียด คลิกโทร : 095 998 1654 ปารณีย์ (ไก่)

คลิกโทร : 095 998 1654 ปารณีย์ (ไก่)

ป้ายภาพ โปสเตอร์

บริจาค ต้นฟ้าทะลายโจรสด รับบริจาคฟ้าทะลายโจรสด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ ยาฟ้าทะลายโจร

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญคือ การเพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔

ซึ่งหากสังเกตจะพบว่า ได้มีการเพิ่ม “ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร” รูปแบบ “ยาแคปซูล” และ “ยาจากผงฟ้าทะลายโจร” รูปแบบ “ยาแคปซูล” เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -๑๙ ที่มีความรุนแรงน้อย โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ดังนี้

 • ๑. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 • ๒. เฉพาะผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
 • ๓. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide ๑๘๐ มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ ๓ ครั้ง
 • ๔. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • ๕. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติฟ้าทะลายโจร

คุณสมบัติฟ้าทะลายโจร (andrographolide paniculata)

ต่อต้านไวรัสหลายชนิด เช่น ต้านการทำลายร่างกายเราจากสารอนุมูลอิสระต่าง ๆ (anti oxidized) ต้านไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลของร่างกายได้ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดนก ลดการอักเสบ บรรเทาอาการท้องเสียที่เกิดจากอาการหวัด (common cold) เจ็บคอ และอาการติดเชื้อในระบบหายใจส่วนบน จึงถูกจัดอยู่ในรายการยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้เป็นยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเป็นยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร ในการบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ

สรุป ฟ้าทะลายโจรมีสารที่ไปป้องกันไข้หวัด และใช้รักษาโควิด-19 ได้แก่

1. แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide)
2. สารในกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตน (diterpene lactones)

รูปแบบการผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร

ปัจจุบันมีการนำฟ้าทะลายโจรมาใช้ทานเพื่อรักษาโรค 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 คือ นำใบ กิ่งก้าน ตากแห้งทำเป็นผง เรียกว่า การสกัดหยาบ (ตัวใบจะมีสารแอนโดรกราโฟไลด์สูงกว่ากิ่งก้าน) ใช้ชงทาน หรือบรรจุแคปซูล ซึ่งอาจมีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถคาดเดาปริมาณสาร Andrographolide ได้ (ปกติใช้ 180 มิลลิกรัม เพื่อสู้โควิด-19 ) แต่มีข้อดีที่ตรงที่การสกัดหยาบ จะมีสารในกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตน (diterpene lactones) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และสู้โควิด-19 ได้แก่ เช่น แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) และ 14-ดีออกซี-11,12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ (14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide) มีหน่วยวัดเป็นหลักร้อยกรัม

แบบที่ 2 คือ สกัดเอาสาร Andrographolide (ปกติใช้ 180 มิลลิกรัมเพื่อสู้กับโควิด) ข้อดี คือ รู้ปริมาณของสารที่จะใช้ต่อสู้กับโควิด-19 แต่ข้อเสีย คือ จะขาดสารประกอบอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้ โควิด-19 น้อยลง มีหน่วยวัดเป็นหลักสิบกรัม

ปริมาณที่ควรรับประทาน

ใบฟ้าทะลายโจร จะมีสาร Andrographolide ในปริมาณสูงมากกว่าที่ได้มาจากกิ่งก้าน ผู้ใหญ่และเด็กสามารถรับประทานเพื่อรักษา โควิด-19 ได้

 • ถ้ากิน 10 มิลลิกรัม/วัน พบว่า ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • ถ้ากิน 60 มิลลิกรัม/วัน พบว่า ช่วยรักษาหวัด
 • ถ้ากิน 180 มิลลิกรัม/วัน พบว่า ช่วยรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

วิธีการดูปริมาณบนฉลากยา

ตัวอย่าง เช่น ใน 1 แคปซูล มีผงฟ้าทะลายโจร 400 มิลิกรัม มีสาร Andrographolide 5% ก็แปลว่าใน 1 แคปซูล จะมีสาร Andrographolide อยู่เพียง 20 มิลลิกรัม ดังนั้น ถ้าทานเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย ก็ทานแค่ 2 แคปซูล แต่ถ้าจะทานเพื่อรักษาโรควิด-19 ก็ต้องทานวันละ 9 แคปซูล หรือแบ่งเป็นครั้งละ 3 แคปซูล เช้า กลางวัน เย็น เป็นต้น

วิธีเลือกซื้อแคปซูลฟ้าทะลายโจร

1. ให้เลือกดูวันที่ผลิตเป็นสำคัญ หากผลิตภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าที่ผลิตมานานเกิน 6 เดือน เป็นต้น
2. พึงระลึกเสมอว่า ทานแคปซูลฟ้าทะลายโจรแล้วไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้

คำเตือน อันตราย ข้อควรระวัง

1. ห้ามกินฟ้าทะลายโจรต่อเนื่องกันเกิน 5 วัน เพราะอาจส่งผลต่อตับไตทำงานหนักมาก นอกจากนี้ยังทำให้เส้นเลือดขยายตัวส่งผลให้ความดันต่ำลงจนเกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนหรือเป็นลมได้ ควรรู้ตัวว่าเป็นโรคความดันหรือไม่ และมันยังลดการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยที่ทานยารักษาโรคอื่น ๆ อยู่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน ระบบย่อยอาหารทำงานไม่ดี เกิดอาการท้องอืด และท้องเสียในบางราย บางรายอาจทำให้คนที่ไม่ได้ป่วยอะไรเกิดอาการหนาวเย็นจากข้างในร่างกาย บางรายมีอาการชาตามแขนขา
2. ไม่แนะนำให้กินเพื่อป้องกันโควิด-19 เพราะไม่มีใครยืนยันได้ว่าได้ผลจริง
3. ห้ามผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ ส่งผลต่อบุตรได้ รวมถึงผู้หญิงที่ให้นมบุตร
4. หากผู้ป่วยมีการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่มีข้อมูลการเกิดอันตรกิริยาร่วมกับฟ้าทะลายโจร แล้วเกิดความผิดปกติต่อร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินอาการและติดตามผลการรักษา

PDF ดาวน์โหลดบทความ เกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร

บทความวิชาการเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร

 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. (2564). ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. (2564). ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564. เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/103/T_0060.PDF
 • นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. (2563). ฟ้าทะลายโจร สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ได้จริงหรือ?. เข้าถึงได้จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0484.pdf
 • นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. (2563). บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน: ฟ้าทะลายโจร ยังไม่มีหลักฐานป้องกันรักษาโควิด-19 โคโรน่าไวรัสได้. เข้าถึงได้จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/484/ฟ้าทะลายโจร-โควิด-19/

ตารางเปรียบเทียบ ยาฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ

ตาราง เปรียบเทียบ ยาฟ้าทะลายโจร แต่ละยี่ห้อ

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ สมุนไพร:

โพธิ์สิกขา ขอเชิญร่วมบุญต้นฟ้าทะลายโจรสด