โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

อบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง (พช.พระประแดง) ณ บ้านวัดจากแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๑ สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายเกี่ยวกับ แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ศาสตร์พระราชา ทฤษฏีใหม่ ทฤษฎีบันได ๙ ขั้น เป็นต้น

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดมความคิด วางแผนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง ของครัวเรือน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้รูปแบบ  โคก หนอง นา โมเดล

 

ผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และเป็นครูพาทำ ขยายผลแก่ครัวเรือนต่าง ๆ ได้ ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ จะนำพาประเทศให้อยู่รอด และเป็นการสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อไปพัฒนาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเอง ฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกลไกการสร้างความสามัคคี โดยการใช้ จิตอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

 


ภาพและข่าวจาก:

เฟซบุ๊ก: วินัย ปุ่นวงศ์ (อ่านรายละเอียด)
แฟนเพจ: สพอ.พระประแดง CDD Phrapradaeng: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง 
เว็บไซต์: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
YouTube: CDD Phrapradaeng สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพระประแดง


โพสที่คล้ายกัน:

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล