“เส้นทางแห่งการดับทุกข์” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

วันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “เส้นทางแห่งการดับทุกข์” โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ธรรมเทศนาโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โครงการ จิตตภาวนา ณ ห้องกุสินครา อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ คุณชฏาพร เดชสุวรรณาชัย และครอบครัว, คุณศิริศักดิ์ คุณจันทนา สนโสภณ, คุณสุพรรณี ศรีพัฒนาสกุล


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :

การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559, 6 สิงหาคม). พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร “เส้นทางแห่งการดับทุกข์” [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/O18VYHJdvFI

เส้นทางแห่งการดับทุกข์ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.