นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวแทน นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ซอยเพชรหึงษ์ 33 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จัดเต็มกับทุกการเรียนรู้ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านการจัดการขยะ ที่ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (โพธิ์สิกขา) วัดจากแดง

นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน “OUR Khung BangKachao” เริ่มในปี พ.ศ.2561มีการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โดยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว, การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง, การจัดการขยะ, การส่งเสริมอาชีพ, การท่องเที่ยว การพัฒนาเยาวชน การศึกษา วัฒนธรรม มีพื้นที่ครอบคลุมรวม 6 ตำบล ได้แก่ ต.ทรงคนอง, ต.บางกระสอบ, ต.บางยอ, ต.บางน้ำผึ้ง, ต.บางกอบัว, และ ต.บางกะเจ้า

นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งต้นแบบ การพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมือง ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

  • ด้านการท่องเที่ยว นำโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและกลุ่มอาหารในท้องถิ่น พร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
  • ด้านการส่งเสริมอาชีพ นำโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน การพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่น ภายใต้แบรนด์คุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชุมชน ควบคู่กับพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
  • ด้านการพัฒนาเยาวชน และ การศึกษา นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการ บูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงกับโรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า สนับสนุนบุคคลากรครูและเพิ่มศักยภาพเทคนิคการสอน มุ่งสู่การสร้างเยาวชนเป็นมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและเป็นคนดีในสังคม
  • ด้านการจัดการขยะ นำโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานพัฒนาศูนย์รวบรวมขยะในพื้นที่ เพื่อนำมาต่อยอดการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมีโครงการนำร่อง คือ นำขยะใช้แล้ว โดยเฉพาะ ขวดพลาสติก มาผลิตเป็นผ้าจีวร สำหรับพระสงฆ์ ที่วัดจากแดง มีการอบรมความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบ และเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 


คำสืบค้น: โรงเรียน คุ้งบางกะเจ้า บางกระเจ้า(เขียนผิด) ภาคี เครือข่าย ท้องถิ่น ชุมชน ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม บริหาร การจัดการขยะ  รีไซเคิล ขวด ขวดน้ำ  พลาสติก อัพไซคลิ่ง Upcycling ขยะ ถังขยะ จัดการขยะ  หมุนเวียน กลับมาใช้ใหม่ พัฒนา อย่างยั่งยืน

นักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม