พระราชวัชรบัณฑิต สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตม

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เข้าถวายสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่ ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และตามประเพณีวิถีของชาวพุทธเถรวาท เมื่อพระผู้น้อย ได้รับพระบรมราชโองการจากพระมหากษัตริย์ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ หรือ ยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาย่อมเข้าสักการะพระมหาเถระด้วยความอ่อนน้อม เพื่อกราบขอขมา เพื่อรับพร และรับฟังโอวาท ในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เสมือนครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปณิธาน เพื่อความสถิตสถาพรของพระบวรพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ไทย ต่อไปในอนาคต

พระเมธีวชิรโสภณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตม

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าเฝ้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ​๑๗.๓๐​ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

พระเมธีวชิรโสภณ พระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาส วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. (ภาพโดย: Toey Sermsook P)

 

ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.  (ภาพโดย: Toey Sermsook P)


ความเป็นมาของสมณศักดิ์

สมณศักดิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด อาจกล่าวได้ว่า สมณศักดิ์ คือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ภิกษุผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย เพราะการที่พระภิกษุรูปใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ย่อมได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะแห่งสงฆ์ไปพร้อมกันด้วย

สมณศักดิ์ ในสมัยพุทธกาล

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้จิตวิทยาในการปกครองพระสงฆ์สาวก โดยการยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง ป้องปรามผู้ที่ควรป้องปราม ดังจะเห็นได้จากทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา และทรงตั้งเอตทัคคะ กล่าวคือ ทรงยกย่องพระสาวกอีกส่วนหนึ่งว่ามีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังมิได้ถือว่าเป็นสมณศักดิ์

เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว เพื่อสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา พระประมุขแห่งประเทศต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนา จึงได้มีการพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ โดยปรากฏหลักฐานว่ามีการพระราชทานสมณศักดิ์ และพัดยศพร้อมทั้งเครื่องประกอบสมณศักดิ์อื่นๆ ได้รับแบบอย่างมาจากประเทศศรีลังกา

สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในประเทศไทย

ระบบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย พระองค์ได้โปรดให้ราชบัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมาจากประเทศลังกาเพื่อให้ประกาศพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัย พระมหาสามีสังฆราชคงจะได้ถวายพระพรให้พระมหาธรรมราชาลิไททรงตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ตามราชประเพณีที่ถือปฏิบัติในประเทศลังกา ระบบสมณศักดิ์ในสมัยสุโขทัยไม่สลับซับซ้อนเพราะมีเพียง 2 ระดับชั้นเท่านั้น คือ พระสังฆราชและพระครู พอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาระบบสมณศักดิ์ได้รับการปรับให้มีระดับชั้นเพิ่มขึ้นเป็น 3 ระดับคือ สมเด็จพระสังฆราช พระสังฆราชคณะหรือพระราชาคณะ และพระครู


แหล่งอ้างอิง:

ท่านเจ้าคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เข้าถวายสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่