พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์
Buddhism in Myanmar: Sect, Controlling, and Priest’s Ranks
มัลลิกา ภูมธน1 ดิเรก ด้วงลอย2 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร3
Mullika Phumathon, Direk Duangloy, Phrapalad Raphin Buddhisaro

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.2 (Special Issue)  April- June 2017 หน้า   [วารสาร TCI ฐาน 1] อ้างอิงจากแหล่งนี้คลิก…


บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาถึงพระพุทธศาสนาในพม่าที่เกี่ยวข้องกับนิกาย การปกครองและระบบสมณศักดิ์โดยใช้การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย บทความ การสัมภาษณ์และการสังเกตพื้นที่จริงจากประเทศพม่า ผลการศึกษาพบว่า พม่าได้รับอิทธิทางด้านพระพุทธศาสนาจากศรีลังกาในเรื่องสมณศักดิ์ โดยสมณศักดิ์มี 3 รูปแบบ คือ สายวิชาการ สายเผยแผ่ และสายกรรมฐาน โดยแต่ละรูปแบบแบ่งเป็นสายละ 3 ชั้น ส่วนการปกครองมีเถรสภาเป็นองค์กรปกครองสูงสุด มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์จากนิกายต่าง ๆ 47 รูป ได้มาโดยการเลือกตั้งจากวัดทั่วประเทศ การปกครองระดับล่างเป็นไปตามสายนิกาย โดยมีสังฆนายกของแต่ละนิกายเป็นผู้นำสูงสุด นิกายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลมีจำนวน 9 นิกาย โดยมีนิกายสุธรรมาเป็นนิกายใหญ่สุด มีสถิติพระสงฆ์จากทั่วประเทศกว่า 90 เปอร์เซ็น

คำสำคัญ : พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า, นิกาย และ สมณศักดิ์


Abstract

This article aimed to study Buddhism in Myanmar concerning the sect, controlling and the system of the priest’s ranks by studying through the documents, research papers, articles, interviews, and observing the reallocation in Myanmar. The results of the study revealed that Myanmar received the influence on Buddhism from Srilanka concerning the priest’s ranks which consisting of 3 types: Academic, Propagation, and Meditation by each type was divided into 3 classes of each. For control, there was a council for monks called Sangnayok consisting of 47 monks from different sects being members. These members of the council were chosen from the temples throughout the country. Controlling in lower levels was according to the sect’s lines and having the Sangnayok of each sect played the leading role. There were 9 sects certified by the government and Sudhamma was the biggest sect having the monks of over 90% from all over the country.

KeyWords : Buddhism in Myanmar, Sect, Priest’s Ranks

1Faculty of Management Science . Nakhon Sawan Rajbhat University
2Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Nakhon Sawan Campus
3Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayuthaya


แหล่งอ้างอิง:

มัลลิกา ภูมธน, ดิเรก ด้วงลอย และ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์. เข้าถึงได้จาก http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/บทความ-Raphin-เถรวาทในพม่า-ร่วมเล่ม-24-5-61.pdf


บทความวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์