คุณเสริมสุข ปัทมสถาน ถวายอาหารสด อาหารแห้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์

คุณ เสริมสุข ปัทมสถาน ถวายอาหารสด อาหารแห้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์

คุณ เสริมสุข ปัทมสถาน นักศึกษาวิสุทธิมรรค ทุกวันพุธ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ท่านได้ ถวายอาหารสด อาหารแห้ง แด่ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง  ได้แก่ มะนาว ๕๐ กิโลกรัม รวมทั้งผักสด และพริกแห้ง เพื่อให้เป็นวัตถุดิบสำหรับแม่ครัวใช้ปรุงอาหารในโรงครัววัด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์เกือบ ๗๐ รูป ที่ต้องงดออกบิณฑบาต อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกิจนิมนต์ต่าง ๆ ต้องยกเลิก ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพระภิกษุ สามเณร ภายในวัด รวมถึงพุทธศาสนิกชน โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ มีมติเห็นควรกำหนดมาตรการโดยให้ทุกวัดดำเนินการ เพื่อให้มีความปลอดภัย คลิกอ่านเอกสาร: มาตราควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙.pdf (41.08 kb)


โพสที่เกี่ยวข้อง:

คุณ เสริมสุข ปัทมสถาน ถวายอาหารสด อาหารแห้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์