มุทิตาจิต อายุวัฒน เจ้าอาวาสวัดจากแดง

น้อมกราบมุทิตาจิตสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ ๕๖ ปี เจ้าอาวาสวัดจากแดง

วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี ๓๖ พรรษา พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ลูกศิษย์ทั้งฝ่ายพระภิกษุ และฆราวาส เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ โดยทำพิธีขอขมาและถวายดอกไม้แก่ท่านเจ้าคุณ และรับพรอันประเสริฐจากท่านพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งของศิษย์ทั้งหลาย ณ ศาลาสุธัมมา วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในกาลนี้คณะนักศึกษาวิสุทธิมรรค ได้แก่ คุณมาลัย ว่องวัฒนโรจน์, คุณพัชรพิมล ยังประภากร, คุณอโณทัย ถิรังกูร, คุณอุษณีย์ สว่างกุล, ม.ล.อาภาวดี เทวกุล, คุณเสริมสุข ปัทมสถาน, ได้ถวายปัจจัยสำหรับพระสงฆ์วัดจากแดงทุกรูป ประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันควรแก่สมณบริโภค สามารถเรียกจากไวยาวัจกรผู้รับมอบได้ตามประสงค์

 

ประมวลภาพ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี

อัลบั้มรูป ๑ อัลบั้มรูป ๒

อัลบั้มรูป ๑ โดย : พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ ป.ธ.๙ วัดสร้อยทอง คลิกดูต้นฉบับจากเพจ..

ประวัติท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ประนอม

ชาติภูมิ

 • พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง เกิด พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

บรรพชา

 • ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ (เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี) พระอุปัชฌาย์: พระครูอนุทัยคณานุยุตต์ ที่ วัดหนองดุม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท

 • ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  พรรษา ๓๖ (ปี ๒๕๖๔) พระอุปัชฌาย์: พระธัมมานันทมหาเถระที่วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การศึกษา

 • พ.ศ.๒๕๒๓ นักธรรมชั้นเอก วัดโนนเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ.๒๕๒๔ มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูง (โสตุชนปันตี) วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สาสนธชะ ธัมมาจริยะ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์
 • พ.ศ.๒๕๔๓ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ณ สำนักเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

ท่านได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา ๙ ปี และเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ณ เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๒ ปี

หน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ และสังคม

 • เป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง, พระอภิธรรม, พระไตรปิฎก และภาษาพม่า
 • บรรยายธรรมประจำคณะ ๒๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
 • บรรยายธรรม จัดโดยชมรมพุทธธรรมศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
 • บรรยายวิชาปรมัตถธรรม ๔ และวิปัสสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
 • บรรยายธรรม รายการเติมสุข ทางสถานีวิทยุ กทม. AM.๘๗๓ KHz. และรายการธรรมะร่วมสมัย ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM ๑๐๐.๕ MHz.
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย และเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน
 • บรรณาธิการอำนวยการวารสารโพธิยาลัย
 • ผู้ก่อตั้งโพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธ และเป็นผู้อำนวยการ

ผลงานด้านวิชาการ

 • กรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับครองราชย์ ๖๐ พรรษา
 • หนังสือปริวรรต ตรวจชำระคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา
 • ธรรมบทการ์ตูนเรื่อง พระจักขุปาลเถระ และ มัฏฐกุณฑลีบุตร
 • คู่มือบาลีเรียนง่าย สนทนาบาลี – ไทย – อังกฤษ
 • ตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือ มหาราชปริตร
 • MP3 ธรรมบรรยาย ทาน ศีล ภาวนา, อริยสัจ๔, กฎแห่งกรรม, ตำนานพระปริตร, ปฏิจจสมุปบาท, ชุดรวมพระธรรมเทศนาชมรมพุทธธรรมศิริราช, ชุดวิสุทธิมรรค, ชุดเรียนภาษาบาลีดีอย่างไร ชุดจะสร้างพระอะไรดี, ชุดมหาราชปริตร ฯลฯ
 • โครงการขุดทองจากกองขยะ นำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวร โดยร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

ลำดับสมณศักดิ์

 • ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระเมธีวชิรโสภณ
 • ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวัชรบัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้


โพสที่เกี่ยวข้อง:


คำสืบค้น:

ประวัติ ประวัติพระประนอม ประวัติพระอาจารย์ ประวัติเจ้าอาวาส ประวัติอาจารย์ พระอาจารย์ พระอาจารย์มหาประนอม พระมหาประนอม อาจารย์ มหาประนอม อาจารย์ประนอม พระประนอม ธัมมาลังกาโร ธมฺมาลงฺกาโร ท่านเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส วัด วัดจากแดง จากแดง พระเมธีวชิรโสภณ พระราชวัชรบัณฑิต

น้อมกราบมุทิตาจิตสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ ๕๖ ปี เจ้าอาวาสวัดจากแดง