โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ, เซ็นทรัล ทำ, Central Tham

๙ กันยายน ปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพร โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ชั้น ม.2/2 ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล, เบทาโกร (BETAGRO), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ Trash hero กิจกรรม ปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพร โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการฟื้นฟู พื้นที่สีเขียวในเมือง ตามหลักพุทธธรรม และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พันธ์ุไม้หายากต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ โดย ดําเนินการร่วมกับคณะทํางานด้านการจัดการขยะ และกลุ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการ “Our Khung Bang Kachao”

แอน ปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ, เซ็นทรัล ทำ, Central Tham

    โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟู และ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ก่อประโยชน์แก่วิถีชุมชนท้องถิ่น ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดจากแดง แก่ผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ พัฒนาพันธุ์ไม้หายาก และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นภาคีร่วมกันระหว่าง วัด ชุมชน องค์กรเอกชน และ ประชาชนที่สนใจ นำโดย เจ้าอาวาสวัดจากแดง อนุกรรมการโครงการ “Our Khung Bang Kachao” ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ และแนะนำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จิตอาสา อาสาสมัครประจำชุมชนวัดจากแดง บุคคลที่สนใจ และองค์กรเอกชน ให้ขับเคลื่อนไปตามแนวทาง การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ การยกระดับวิถีชุมชนให้ดีขึ้น ของโครงการ OUR Khung Bang Kachao

ครู โรงเรียน ปลูกป่า

เซ็นทรัล ทำ (Central Tham) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสังคม แนวคิดใหม่ ที่ริเริ่มโดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมากว่า 71 ปี มีโครงการเพื่อสังคมต่อเนื่องมากกว่า 1,000 โครงการ ตามเจตนารมณ์ของ คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซ็นทรัล

วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นความสำเร็จทางธุรกิจที่ได้มาจากการทำธุรกิจที่มี ธรรมาภิบาล และ สร้างประโยชน์ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา และ ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ วัฒนธรรม และ ศิลปะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยติดตามรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้ที่

ภาพและข่าวจากแหล่งอื่น ๆ

https://www.facebook.com/thammaratsa/posts/3298106286898889


ประสานงาน-ข้อมูลเพิ่มเติม:


โพสที่เกี่ยวข้อง: 


คำสำคัญ: ปลูก ปลูกป่า ป่า สวน พื้นที่ สีเขียว อนุรักษ์ รักษา แหล่ง เรียนรู้ ธรรมชาติ วิถี ชีวิต ชุมชน ชาวบ้าน องค์กร ภาคี เครือข่าย ผู้นำ ท้องถิ่น ต้นไม้ พืช สมุนไพร ไม้ผล เฉลิมพระเกียรติ คุ้งบางกะเจ้า บางกระเจ้า เจ้าพระยา

ปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพร โครงการ ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดจากแดง