มหาราชปริตร รวม 18 ตอน

logo playlist

มหาราชปริตร

บรรยายและสวดสาธยาย โดย: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ควบคุมการผลิต โดย: บจก. วีชายน์ เทเลคอม

มหาราชปริตร บรรยายและสวดสาธยาย: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ภาพประกอบ: คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณคาริญย์ หึกขุนทด คุณประมิตร ดวงพล ควบคุมการผลิต: บจก. วีชายน์ เทเลคอม อำนวยการผลิต: ดร.เขมนิจ บุราคม ผลิต: พ.ศ. ๒๕๖๒

 

มหาราชปริตรในพระไตรปิฏก

มหาราชปริตรเป็นการสวดมนต์ ๑๒ ตำนาน ที่ปรากฏในพระไตรปิฏก ๑๑ บท และเพิ่มอีก ๑ บท คือ ชยปริตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ และมีคำที่โบราณจารย์แต่งประกอบขึ้น ส่วนอภยปริตร เป็นบทที่แต่งในยุคต่อมา พระปริตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนา ในครั้งนั้น มีผลดีเกิดขึ้น จึงได้นำบทสวดดังกล่าว มาสวดสาธยายเพื่อให้ได้ผลดี เช่นครั้งนั้น (ปริตร แปลว่า ป้องกัน คุ้มครอง รักษา) พระปริตร คือ เครื่องคุ้มกัน หมายถึง บทสวดที่ให้ผลป้องกันภัยและให้ผลดีด้านต่าง ๆ แก่ผู้สวดและผู้ที่ได้ฟัง มหาราชปริตร เป็นการสวด ๑๒ ตำนาน ได้แก่ ๑) มังคลปริตร ๒) รัตนปริตร ๓) เมตตปริตร ๔) ขันธปริตร ๕) โมรปริตร ๖) วัฏฏกปริตร ๗) ธชัคคปริตร ๘) อาฏานาฏิยปริตร ๙) อังคุลิมาลปริตร ๑๐) โพชฌังคปริตร ๑๑) อภยปริตร และ ๑๒) ชยปริตร

 

การดำเนินการสร้างมหาราชปริตร

ในการสร้าง “มหาราชปริตร” ครั้งนี้ มิได้มีแค่การสวดพระปริตรทั้ง ๑๒ บท เท่านั้น คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ จะให้ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ในการสวดมนต์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุด ตลอดจน เรียนรู้เรื่องราวละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับพระปริตรในแต่ละบท การบรรยาย และการสวดสาธยาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่ทรงความรู้ยิ่งรูปหนึ่ง ของประเทศไทย พลังเสียงของท่าน และทำนองการสวดของท่าน ยากที่จะหาใครเทียบได้ ในเวลานี้ คณะผู้จัดทำ ขออานุภาพของคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดจนอำนาจแห่งพระปริตร จงช่วยปกป้อง คุ้มครอง และรักษาท่านทั้งหลายให้คลาดแคล้ว จากภัยอันตรายทั้งปวง ปลอดภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ มีความเจริญ ทั้งทางโลก และทางธรรม ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้ท่านทั้งหลาย สมปรารถนาทุกประการ เทอญ

 

ขั้นตอน และวิธีการสวดมหาราชปริตร ๑๘ ตอน ดังนี้

 • EP.1 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑: พุทธมนต์
 • EP.2 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๒: การสวดมนต์
 • EP.3 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๓: เกี่ยวกับพระปริตร
 • EP.4 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๔: เริ่มต้นสวดมนต์
 • EP.5 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๕: มังคลปริตร
 • EP.6 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๖: รัตนปริตร
 • EP.7 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๗: เมตตปริตร
 • EP.8 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๘: ขันธปริตร
 • EP.9 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๙: โมรปริตร
 • EP.10 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๐: วัฏฏกปริตร
 • EP.11 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๑: ธชัคคปริตร
 • EP.12 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๒: อาฏานาฏิยปริตร
 • EP.13 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๓: อังคุลิมาลปริตร
 • EP.14 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๔: โพชฌังคปริตร
 • EP.15 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๕: อภยปริตร
 • EP.16 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๖: ชยปริตร
 • EP.17 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๗: เทวตาอุยโยชนคาถา
 • EP.18 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๘: แผ่เมตตา

โพสอื่นที่เกี่ยวข้องกับ มหาราชปริตร:

หนังสือการ์ตูนธรรมะ เรื่อง  ความเป็นมา บทสวด คำแปล มหาราชปริตร บทสวดป้องกันภัยทั้งปวง ทำให้ประสบสุขสวัสดี มีชัยชนะทุกเมื่อ

หนังสือการ์ตูน มหาราชปริตร

คำ การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ พระปริตร

บทสวด,พุทธมนต์,ภาษาบาลี,ตำนานพระปริตร,บทสวดพระปริตร คือ,บทสวดพระปริตร 12 บท,บทสวดมนต์พระปริตร รัตนสูตร,บทขัดพระปริตร,บทสวดพระปริตรวัดธรรมมงคล,หัวใจพระปริตร,บทสวดพระปริตร,ธรรมจักร,บทสวดพระปริตตมงคล,เจริญบทพระปริตร,สวด 12 ตำนานบทเต็ม,บทสวด12ตำนาน 21บท,บทสวดพระปริตร 12 บทแปล,บทสวดมนต์ สิบสองตำนาน พร้อมบทคำอ่าน,บทสวด12 ตำนาน,เนื้อบทสวดพระปริตร,เจริญพระพุทธมนต์,ชุมนุมเทวดา,บทสวดโพชฌงค์พระปริตร,บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูต,โพชฌังคปริตร 9 จบ,คาถาโพชฌังคปริตร,บทอาฏานาฏิยปริตร,คําอาราธนาธรรม,บทสวดอาฏานาฏิยปริตร,บทสวด12ตำนาน วัดท่าซุง,สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย,บทสวดพระปริตรบ้านสบายใจ,ป้องกันภัยทั้งปวง และเสริมศิริมงคล,สวดมนต์,สวดเพื่อคุ้มครองรักษา ป้องกันอันตราย และกำจัดทุกข์โศกโรคภัย.

มหาราชปริตร