สาธยายพระไตรปิฎก สวดมหาราชปริตร

๑ ธ.ค. ๖๒ สาธยายพระไตรปิฎก สวดมหาราชปริตร เฉลิมพระเกียรติทางแม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง – วัดระฆัง

สาธยายพระไตรปิฎก เรือ เจ้าพระยา สวดมหาราชปริตร

 

โครงการ “อัฏฐังคิกนาวา สาธยายพระไตรปิฎก สวดมหาราชปริตร

วัดจากแดงจัดกิจกรรม สาธยายพระไตรปิฎก สวดมหาราชปริตร เพื่อถวายแด่มหาราช สืบสานประวัติศาสตร์ต้นกรุง ทางแม่น้ำเจ้าพระยา” โดย ติปิฏกสิกขาลัย
เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และบูรพกษัตริยาธิราช วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

กําหนดการ

 • โครงการอัฏฐังคิกนาวา สาธยายพระไตรปิฎก07:00 – 08:00 น. ลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งบนเรือ (**สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียน online ได้ร่วมกิจกรรมก่อน รับถึงจํานวน 250 ท่านเท่านั้น!)

 • 07:00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้า พระภิกษุร่วมสาธยายพระไตรปิฏกในโครงการ และพระภิกษุที่ศึกษาพระไตรปิฏกวัดจากแดง

 • 08:00 น. พิธีอัญเชิญพระไตรปิฏกฉบับ ภปร.รัชกาลที่ ๙ “ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ” จากพระอุโบสถวัดจากแดง พร้อมพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงานเคลื่อนขบวนพร้อม พระไตรปิฏกลงเรืออัฏฐังคิกนาวาอังสนาราชนาวีไทย (เรืออังสนา)

 • 08:30 น. พระมหาชัยพร เขมาภิรโต และพระวินย์ สิริวฑฺฒโน พิธีกรกล่าวปฏิสันถารต้อนรับ

 • 09:09 น. เรือออกเดินทาง แนะนําโครงการอัฏฐังคิกนาวา สาธยายพระไตรปิฏกฯ ติปัฏกสิกขาลัย โดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 • 09:15 น. ฟังธรรมบรรยายและแลกเปลี่ยน “การสืบสานพระไตรปิฏกสมัยต้นกรุง” พระมหาพงศ์นรินทร์ จิตรํโส วัดสุทัศนเทพวราราม

 • 09:30 น. เริ่มสวดสาธยายพระไตรปิฏก โดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมุมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 • 11:20 น. ถวายภัตตาหารเพล – รับประทานอาหารร่วมกัน คณะสงฆ์อนุโมทนาวีธี และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา แลกเปลี่ยน “หอพระไตรปิฏกวัดระฆังโฆสิตารามและปฐมสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” โดย อาจารย์ประเสริฐ ฤทธ์สําเริง

 • 12:00 น. ถึงท่าน้ำวัดระฆังโฆสิตาราม นำสาธยายชินบัญชร ถวายสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) พระผู้เป็น “ตรีปิฎกโกศล” ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฏกต้นกรุงรัตนโกสินทร์

 • 12:30 น.ยี่ยมชมหอพระไตรปิฏก นิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่ทรงอุทิศถวายไว้เก็บรักษาพระไตรปิฏก สมัยสังคายนาต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และสักการะสถานที่ต่างๆ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม

 • 13:30 น. เดินทางออกจากท่าเรือวัดระฆังโฆสิตาราม สวดสาธยายพระไตรปิฏก ช่วงที่สาม

 • 15:00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือคลองลัดโพธิ์ ถึงวัดจากแดง โดยสวัสดิภาพ

โพสที่เกี่ยวกับ พระไตรปิฎก:

สวดมหาราชปริตร เฉลิมพระเกียรติทางแม่น้ำเจ้าพระยา