บรรยากาศห้องเรียน ติปิฏกสิกขาลัย ๓ ชั้นเรียน

 

ชั้นเรียนบาลีเบื้องต้น  เน้นไวยากรณ์เบื้องต้น  ฝึกอ่าน -เขียน หนังสือบทเรียน ๓อย่าง สนธิ  นาม  อาขยาน

สอนโดย พระมหาชัยพร เขมาภิรโต ป.ธ ๙ และพระมหาขรรค์ชัย เขมญฺโญ ป.ธ ๘

ชั้นเรียนพระไตรปิฎกชั้นกลาง  สอนสัมพันธ์  ปทรูปสิทธิ  กำลังทำบทอาขยาน   รูปแบบการสอน Infographic  ( อินโฟกราฟิกส์ )

สอนโดย  พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

ชั้นเรียน ธัมมาจริยะ  สอน ๓ วิชา ๑.วินัย (ปาราธิกปาลิ) ๒.พระสูตร (พม.ทรงพล) ๓.อภิธรรม (ธรรมสัชลี) ในแต่ละวิชามี ๑๐หัวข้อเรียน

สอนโดย พระมหาชวนาลงฺการาภิวํโส (พระซอ จันทสาโร)

และนอกจากนี้ยังมีการสอนเตียม(นักศึกษาชั้นต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔) เฉพราะกลุ่มออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ เพื่อติวให้ทันห้องเรียนชั้นกลาง/เทอม ๒

เพื่อส่งเข้าห้องเรียนชั้นกลาง

สอนโดย พระมหากฤษา โอภาโส ป.ธ ๙

  • ยมค เรียนทุกวัน พุธ
  • อภิธรรม เรียนทุกวันอาทิตย์(ชั้นจุฬาตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เริ่มสอนเดือน มิถุนายน