พิธีเปิดโครงการ สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีเปิดโครงการ สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการ สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๙๑) โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดโครงการ สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาพจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย: สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานโครงการ สอบธรรมศึกษา นำ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม การสอบธรรมศึกษา ในโรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เกี่ยวกับ การสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๓

การสอบธรรมศึกษานี้ จัดขึ้นโดย สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และโรงเรียนวัดราชบพิธ ภายใต้ชื่อ โครงการ ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นําชาติสามัคคี โดยมีสถานที่จัดสอบกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น ๒,๐๒๑,๔๑๕ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ สอบธรรมศึกษา

การจัดสอบธรรมศึกษาวันนี้ จะส่งผลให้คนในสังคมมีศีลธรรม มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีสติ ปัญญา อย่างไรก็ตาม การสอบธรรมศึกษายังไม่ได้แพร่หลายมากนัก โดยมีผู้เข้าสอบประมาณ ๒ ล้านคน ควรมีการกระตุ้นสร้างจิตสำนึก แก่ ประชาชน เด็ก และ เยาวชน ให้มีความสนใจการเรียนธรรมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึก และ พัฒนาแนวความคิด ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบ โดยอาศัย หลักพุทธธรรม เป็นหลักคิด เพื่อส่งเสริม ความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ


โพสที่เกี่ยวข้อง:


คำสืบค้น: สมัครสอบธรรมศึกษา 2563 สอบธรรมศึกษา 2563 สมัครสอบธรรมศึกษา 2563 การสอบธรรมศึกษาคือ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี วันสอบธรรมศึกษา 2563
สอบธรรมศึกษาชั้นเอก สอบธรรมศึกษาชั้นโท

พิธีเปิดโครงการ สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓