เปรียญธรรม 9 ประโยค์ บาลีสนามหลวง

ผลสอบบาลีสนามหลวง ๒๕๖๔ วัดจากแดง สอบได้ป.ธ.๙ จำนวน ๒ รูป

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศ ผลสอบบาลีสนามหลวง ๒๕๖๔ โดย วัดจากแดง สอบได้ป.ธ.๙ จำนวน ๒ รูป ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) ประจำปี ๒๕๖๔ มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ ป.ธ.๙ จำนวน ๖๔ รูป ชั้นเปรียญธรรม ๗ – ๙ ประโยค ส่วนประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๖ มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดจากแดง มีผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รอบแรก รวม ๑๘ รูป

พระมหาทวี โกสโล

ชั้นประโยค ๙ (๒ รูป) ได้แก่

 • พระมหาทวี โกสโล
 • พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส

ชั้นประโยค ๘ – (ไม่มี)


ชั้นประโยค ๗ (๑ รูป)

 • พระมหาบุญเจิด กุสลจิตฺโต

ชั้นประโยค ๖ (๓ รูป)

 • พระมหาพีรพล อคฺคธมฺโม
 • พระมหานิยม กิตฺติญาโณ
 • พระมหาวีระ จนฺทวํโส

ชั้นประโยค ๕ (๒ รูป)

 • พระมหาขวัญโดม ปสนฺนจิตฺโต
 • พระมหาสราวุฒิ อชิโต

ชั้นประโยค ๔ (๕ รูป)

 • พระมหาดวงดี จิตฺตปญฺโญ
 • พระมหาสุคาวีจิ กนฺตวีโร
 • พระมหาจำรุง อคฺคธมฺโม
 • พระมหาทันตัม เตชสีโล
 • พระมหาณัฐวัตร กนฺตวีโร

ชั้นประโยค ๓ (๑ รูป)

 • พระอภิเชษฐ ปภาโส

ชั้นประโยค ๑-๒ (๔ รูป)

 • พระพิรุณ จนฺทชฺโชโต
 • พระเอกพล อคฺคปญฺโญ
 • พระรัตนแก้ว ฐิติธมฺโม
 • พระอำนวยโชค ธมฺมิโก

และ บาลีศึกษา บ.ศ. ๗ (๑ ท่าน)

 • อาจารย์น้อม ดาดขุนทด

ขอถวายมุทิตาจิต แสดงความยินดีในโอกาสนี้


ทำเนียบพระจากวัดจากแดงที่เคยจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้แก่

 • พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม (พ.ศ.๒๕๕๘), พระมหากฤษดา โอภาโส (พ.ศ.๒๕๕๙), พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ (พ.ศ.๒๕๕๙) และ พระมหาชัยพร เขมาภิรโต (พ.ศ.๒๕๖๒)

การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายน้ำปานะ และสิ่งของพระราชทานแด่พระเถรานุเถระผู้มาตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๔ เม.ย. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ในช่วงที่มีการสอบบาลีสนามหลวง พระองค์ยังทรงพระราชทานภัตตาหาร และเครื่องเขียน ให้กับผู้เข้าสอบบาลีทุกสนามสอบทั่วประเทศด้วย นับเป็นปีมหามงคลต่อวงการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย


รายละเอียดจำนวนเกี่ยวกับ ผลสอบบาลีสนามหลวง ๒๕๖๔

 • ป.ธ.๙ ส่งสอบ ๔๐๗ รูป สอบผ่าน ๖๔ รูป
 • ป.ธ.๘ ส่งสอบ ๗๔๑ รูป สอบผ่าน ๖๙ รูป
 • ป.ธ.๗ ส่งสอบ ๙๐๔ รูป สอบผ่าน ๑๕๘ รูป
 • ป.ธ.๖ ส่งสอบ ๑,๐๐๗ รูป สอบผ่าน ๒๕๕ รูป
 • ป.ธ.๕ ส่งสอบ ๑,๓๐๙ รูป สอบผ่าน ๒๑๒ รูป
 • ป.ธ.๔ ส่งสอบ ๒,๕๑๐ รูป สอบผ่าน ๕๗๔ รูป
 • ป.ธ.๓ ส่งสอบ ๔,๒๘๓ รูป สอบผ่าน ๗๕๑ รูป
 • ประโยค ๑-๒ ส่งสอบ ๑๗,๒๓๓ รูป สอบผ่าน ๑,๓๖๒ รูป

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง:

บาลี, เรียนบาลี, สอบบาลี, บาลีสนามหลวง, บาลีสนามหลวง 2564, สอบบาลี 64, ผลสอบบาลี 64, ผลสอบบาลีสนามหลวง 2564, กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ปี 2564, ประกาศผลสอบบาลี 64, ผลสอบบาลีสนามหลวง 2564, รายชื่อผู้สอบบาลีสนามหลวง 2564, ผลสอบบาลีสนามหลวง 2564, สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, ภาษาบาลี


โพสที่คล้ายกัน:

ผลสอบบาลีสนามหลวง ๒๕๖๔ วัดจากแดง สอบได้ป.ธ.๙ จำนวน ๒ รูป