หลักสูตรพระไตรปิฎก 900 ชั่วโมง พระสุตตันตปิฎก

ตาราง เรียนพระอภิธรรม และวิชาภาษาบาลี วัดจากแดง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตาราง เรียนพระอภิธรรม และวิชาภาษาบาลี วัดจากแดง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อัพเดทเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

คำสำคัญสำหรับสืบค้น เกี่ยวกับ ตารางเรียน วัด

ตารางสอน รายการ ลำดับ ตาราง สำนัก สำนักเรียน พระอภิธรรม บาลี ภาษาบาลี เรียนอภิธรรม เรียนพระอภิธรรมออนไลน์, เรียนพระอภิธรรม วัดจากแดง, เรียนบาลี สอนอภิธรรม สอนบาลี รายชื่อ อาจารย์ พระ ครู  พระอาจารย์ อาจารย์พระ โยม โยมอาจารย์ อาจารย์โยม ผู้สอน การเรียน การสอน บาลี เรียนบาลี อภิธรรม เรียนอภิธรรม วันอาทิตย์ แต่ละชั้น สอบ ประจำปี ปีการศึกษา 2562, เบญจางค์ เตียงพิทักษ์, อาทิตย์ พุกเจริญ, อุไร สว่างวงศ์, สุณี บวรวัฒนวานิช, ชูศักดิ์ ฮวดสุนทร, สุภาพร คูวัฒนาถาวร, ชัยภัทร ศรีอนันต์, สุธิดา โสลา, พระมหา จิรศักดิ์ จิรธมฺโม, อภิชัย อึ้งอร่าม, ซอ จนฺทสาโร, สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม, ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์, รัฐการ ปิ่นแก้ว, น้อม ดาดขุนทด, พระมหา กฤษดา โอภาโส, พระมหา ไพบูลย์ จารุวณฺโณ, พระมหา พัชรพล ปิยสีโล พระอาจารย์ ปีเตอร์ อภิธัมมัตถสังคหะ, ดลนภา, พีรพล อคฺคธมฺโม, พระมหาสุทธิ ญาณสุทฺโธ, พระมหาบุญชู อาสโภ, พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ, พระมหากฤษดา โอภาโส, พระมหาชัยพร เขมาภิรโต


เรียน เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ พุธ พฤหัส ศุกร์ สุธัมมาศาลา ชั้น 1, พระเจดีย์, อาคารอเนกประสงค์, อาจารย์ ผู้สอน อภิธรรม มหาอาภิธรรมิกะเอก, มหาอาภิธรรมิกะโท, มหาอาภิธรรมิกะตร, มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก, มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท, มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี, จูฬอาภิธรรมิกะเอก, จูฬอาภิธรรมิกะโท, จูฬอาภิธรรมิกะตรี, อาจารย์ โยม สอน วิชาต่าง ๆ, อาคารโพธิยาลัย 2, โพธิ์, โพธิ์2, วิถีจิต, บาลีเรียนง่าย, บาลีวันอาทิตย์, บาลีเพื่อแปลธรรมบท, บาลีเพื่อหลักสูตรไตรปิฎก, บาลีเพื่อหลักสูตรพระไตรปิฎก, หลักสูตร 3 ปี, บาฬีเพื่อศึกษาพระไตรปิฎก มูลปาฬิ, มูลศัพท์, ปทรูปสิทธิ, คัมภีร์ปัฏฐาน, ภาษาพม่า, มูลปาฬิ มูลศัพท์, คัมภีร์ปัฏฐาน ฉวาระ, ธัมมยมก, อนุสัยยมก, ภาษาพม่าพื้นฐาน, ไตรปิฏก 900 ชม. อภิธรรม, วินัย, ธัมมาจริยะ, อภิวังสะจากพม่า สุธัมมศาลาและโพธิยาลัย 1,2


โพสที่เกี่ยวข้อง:

ตาราง เรียนพระอภิธรรม และวิชาภาษาบาลี วัดจากแดง ตารางสอนวิชาภาษาบาลี และอภิธรรม วัดจากแดง