วัด-จากแดง-วันปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี-1มกราคม-2561

สาระจากพระไตรปิฎกครั้งที่ ๗

วันปีใหม่-สาระจากพระไตรปิฎก 7-สวดมนต์ข้ามปี-2561-วัดจากแดง

วัดจากแดง-จังหวัดสมุทรปราการ-เรียนบาลี

งานเจริญกุศลฟังธรรม “สาระจากพระไตรปีฎก ครั้งที่๗” ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ – ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ – สวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป (ในเช้าวันปีใหม่)

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อารธนาศีล อาราธนาธรรม
๐๙.๐๙ น. เรื่องท้าวสักกเทวราช ตอนที่ ๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๑๐.๐๐ น. เรื่องท้าวสักกเทวราช ตอนที่ ๒ พระมหาชัยพร เขมาภิรโต
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. เรื่องมหาอุบาสิกาวิสาขา ตอนที่ ๑ พระมหาบุญเจิด กุศลจิตฺโต
๑๔.๐๐ น. เรื่องมหาอุบาสิกาวิสาขา ตอนที่ ๒ พระมหาวีรศักดิ์ ฐิตคุโณ
๑๕.๐๐ น. เรื่องมหาอุบาสิกาวิสาขา ตอนที่ ๓ พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส
๐๖.๓๐ น. เรื่องมหาอุบาสิกาวิสาขา ตอนที่ ๔ พระวรฤทธิ์ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา)
๐๗.๓๐ น. เรื่องงานนักขัตฤกษ์ชองคนพาล พระทิพากร อริโย
๑๘.๓๐ น. พัก
๑๙.๓๐ น. เรื่องปัญหาของหมอชีวก พระจันทูปมญาณโสภณ (พระอาจารย์จันทร์ วัดเทพศิรินทร์)
๒๐.๓๐ น. เรื่องกุมภโฆสกเศรษฐี พระมหากฤษดา โอภาโส
๒๑.๓๐ – ๒๔.๐๐ กิจกรรมถวายประทีป – ดอกไม้ เจริญพระพุทธมนต์รับปีใหม่

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า โดยคณะสงฆ์วัดจากแดง
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้ง
๑๐.๐๐ น. เรื่องท่านพระมหากัสสปะเถระ พระมหาบุญชู อาสโภ
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. เรื่องตติยสาวก ภัณฑ์ที่ ๑ พระมหาไพบูลย์ จารุวณฺโณ
๑๔.๐๐ น. เรื่องตติยสาวก ภัณฑ์ที่ ๒ พระมหาณัฐพล กลฺยาณธมฺโม
๑๕.๐๐ น. การป้องกันภัยจากอมนุษย์และเจ้ากรรมนายเวรมีอยู่จริงหรือ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๐๖.๐๐ น. ร่วมแห่ผ้าห่มพระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะส

 

doc-วัด-จากแดง-วันปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี-1มกราคม-2561doc-pdf-วัด-จากแดง-วันปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี-1มกราคม-2561

โพสที่เกี่ยวกับ กิจกรรมวันปีใหม่ :

วันปีใหม่-สาระจากพระไตรปิฎก 7-สวดมนต์ข้ามปี-2561-วัดจากแดง