เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (๘๘ ตอน) โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (ปีพ.ศ. ๒๕๔๘)

เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น หลักสูตรบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (๘๘ ตอน ) บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙)

รวบรวมโดย sombool2012