โครงการประชุมสัมมนา พระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง

โครงการประชุมสัมมนา พระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง

โครงการประชุมสัมมนา พระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พระราชวัชรบัณฑิต (พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง พระอาจารย์ใหญ่ติปิฏกสิกขาลัย จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โลกวัชชะที่พึงสอดส่อง”  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ZOOM

กําหนดการ

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

 • เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. – ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธชยันตี
 • เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. – พิธีเปิด โดย พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค ๑๗ นําบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนา
 • เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. – บรรยายหัวข้อ “นโยบายและการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดระนอง” โดย นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
 • เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. – บรรยายหัวข้อ “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ” โดย พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
 • เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. – พักฉันภัตตาหารเพล
 • เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. – บรรยายหัวข้อ “การลดปัจจัยเสี่ยงทางพระพุทธศาสนา” โดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”
 • เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. – บรรยายหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการพระภิกษุต่างด้าว” โดย สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

 • เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. – ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธชยันตี
 • เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. – บรรยายหัวข้อ “โลกวัชชะที่พึงสอดส่อง” โดย พระราชวัชรบัณฑิต (พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง พระอาจารย์ใหญ่ติปิฏกสิกขาลัย จังหวัดสมุทรปราการ
 • เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. – บรรยายหัวข้อ “ความคาดหวังของสังคมกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ” โดย พระมหาหรรษา ธมมหาโส ศ.ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
 • เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. – พักฉันภัตตาหารเพล
 • เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. – เสวนาเพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระครูอุปนันทโสภณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง เจ้าคณะอําเภอเมืองระนอง นางประวิว พรมมานอก ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
 •  – พิธีปิด

โพสที่คล้ายกัน:

 

โครงการประชุมสัมมนา พระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง