โครงการสาธยายพระไตรปิฎก หยิบยกพระธรรม น้อมนําชีวิต ได้แง่คิดผ่านสื่อออนไลน์

โครงการสาธยายพระไตรปิฎก หยิบยกพระธรรม น้อมนําชีวิต ได้แง่คิดผ่านสื่อออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการสาธยายพระไตรปิฎก หยิบยกพระธรรม น้อมนําชีวิต ได้แง่คิดผ่านสื่อออนไลน์ *สำหรับนิสิต และผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับชมผ่านทางโปรแกรม ZOOM จัดโดย คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาโท – ปริญญาเอก ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดําเนินการรายการโดย พระครูธรรมบาล (พิจิตร ธมุมวิจิตฺโต), ดร.

*หมายเหตุ: นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Google forms เสียก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมได้

ลงทะเบียน คลิก..

*เข้าชมผ่านทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

https://zoom.us/j/9634515495

ID: 963 451 5495

Passcode: 122199

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๐๘.๔๕ น. – นิสิตที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม Zoom
๐๙.๐๐ น. – กล่าวถวายรายงาน โดย พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
o๙.๑๕ น. – พิธีเปิดและให้โอวาท โดย พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๐๙.๓๐ น. – สานเสวนาเรื่อง “พระไตรปิฎก – พระราชปุจฉา” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสานเสวนา ได้แก่
(๑) พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
(๒) ศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๓) รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


๑๑.๓๐ น. – พักฉันเพล/รับประทานอาหาร


๑๒.๔๕ น. – เข้าร่วมกิจกรรมในภาคบ่าย คือ “การสาธยายพระไตรปิฎก” ผ่านโปรแกรม Zoom
๑๓.๐๐ น. – ผู้เข้าร่วมการสาธยายพระไตรปิฎกและบรรยายสรุปหลักธรรมจากพระไตรปิฎก ได้แก่
(๑) พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
(๒) พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฒโน, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
(๓) พระมหาบุญเกิด ปญญาปวุฑฒิ, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
(๔) พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตร ป.โท พระไตรปิฎกศึกษา
๑๖.๐๐ น. – พิธีปิดโครงการ โดย พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ติดต่อสอบถามฝ่ายประสานงานโครงการ

  • พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. โทร. ๐๖๓-๕๕๑-๕๔๙๕
  • นางสาวกัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่น โทร. ๐๙๒-๓๙๙-๑๖๙๗

สานเสวนา เรื่อง “พระไตรปิฎก – พระราชปุจฉา”
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ รูปแบบกิจกรรม
ถาม-ตอบ เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับฟังได้รับความรู้เรื่อง “พระไตรปิฎก-พระราช ปุจฉา” อย่างถูกต้อง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน จะตอบคําถามทั้งหมด ๔ ข้อ ข้อละไม่เกิน ๑๐ นาที เริ่มเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

หัวข้อคําถาม

๑) ท่านมีวิธีการอ่านพระไตรปิฎก หรือศึกษาพระไตรปิฎกอย่างไร เพื่อเป็นแรง บันดาลใจให้แก่มือใหม่ผู้สนใจเริ่มอ่านพระไตรปิฎก
๒) พระไตรปิฎก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชปุจฉาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงสนพระทัยอย่างไร
๓) ทําอย่างไร จึงจะสามารถนําพระไตรปิฎกไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับพระราชปุจฉา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๔) ในสถานการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ ท่านมีวิธีการอย่างไร ที่จะสามารถส่งเสริมหรือพัฒนา ให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาพระไตรปิฎกให้มากยิ่งขึ้นได้

โครงการสาธยายพระไตรปิฎก หยิบยกพระธรรม น้อมนําชีวิต ได้แง่คิดผ่านสื่อออนไลน์