ปทรูปสิทฺธิ หนังสือ ดาวน์โหลด

ปทรูปสิทฺธิ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

ปทรูปสิทฺธิ หนังสือ ดาวน์โหลด
ชื่อหนังสือ : ปทรูปสิทฺธิ (ฉบับพิพม์ครั้งที่ 2)
ISBN: 978-616-572-586-6
ผู้แต่ง: พระพุทธัปปิยมหาเถระ
ปริวรรตและตรวจชำระ:
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
คอมพิวเตอร์/จัดรูปเล่ม:
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน:
พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ
ออกแบบปก:
ชัยโย ทองหมื่นไวย์ และ อัณยา บุญมาเลิศ
วัน/เดือน/ปีพิมพ์:
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งที่ ๒:
จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

เจ้าภาพโดย: คุณแอนช์ เตชากิตติ์ จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน
พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำากัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง APA 6th

พระพุทธัปปิยมหาเถระ. (2563). ปทรูปสิทฺธิ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.

คำสืบค้น: หนังสือ, หนังสือเรียน, ตำรา, เรียนบาลี, บาลี, ภาษาบาลี, พระ, ภิกษุ, สงฆ์, สามเณร, พุทธศาสนา, พระไตรปิฎก, พระอาจารย์, พระมหาธิติพงศ์, อุตฺตมปญฺโญ, ปทรูป ปทรูปสิท ปทรูปสิทธิ ปะทะ ปาท ปาทะ ต่วน อาจารย์ต่วน วัดจากแดง, ดาวน์โหลด Download milinda

 

 

“สืบเนื่องจากได้มีการ post ขายหนังสือที่เขียนโดยพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ ขอชี้แจ้งให้ทราบว่าทางท่านพระอาจารย์มหาธิติพงศ์ ไม่มีนโยบายจำหน่ายหนังสือ ใด ๆ ทั้งสิ้น หนังสือเรียนทุกเล่มนี้จัดทำเพื่อใช้ในการศึกษาพระบาลีของสำนักเรียนต่าง ๆ ยกเว้นกรณีเดียว คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  ซึ่งพระอาจารย์ในฐานะศิษย์เก่าได้นำไปถวายที่ มจร. เพื่อจำหน่าย รายได้ใช้บำรุงกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อที่ มจร. เท่านั้น”

*สนใจฉบับตีพิมพ์เป็นเล่ม ลองติดต่อที่  Inbox เพจวัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย: https://m.me/radiobodhiyalai/

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

ในห้องเรียน พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี:

 

 

 

 

ปทรูปสิทฺธิ