ปทรูปสิทฺธิ วัดจากแดง พระอาจารย์ต่วน

ปทรูปสิทฺธิ

ปทรูปสิทฺธิ วัดจากแดง พระอาจารย์ต่วนปทรูปสิทฺธิ

ชื่อหนังสือ: ปทรูปสิทฺธิ
ISBN: 978-616-423-1
แปลและสัมพันธ์: พระพุทธัปปิยมหาเถระ
ปริวรรตและตรวจชำระ: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: คณะนักศึกษารอบวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์
จำนวนหน้า: ๔๙๒ หน้า
พิมพ์ครั้งที่ ๑: กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

 

 

การอ้างอิง:

พระพุทธัปปิยมหาเถระ. (2560). ปทรูปสิทฺธิ. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: