วันวิสาขบูชา 2564 นี้ อยู่บ้าน สร้างบุญ ออนไลน์ ถ่ายทอดสด สวดมนต์ทำวัตร รักษาศีล ฟังธรรม สมาธิภาวนา

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันวิสาขบูชา 2564 หรือ วันเพ็ญวิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ ออนไลน์ ถ่ายทอดสด ผ่านทางโซเชียล เพจ เฟซบุ๊ก ต่าง ๆ  พุทธศาสนิกชน สามารถติดตาม รับชม กิจกรรมวันวิสาขบูชา ร่วมสวดมนต์ทำวัตร รักษาศีล ฟังธรรม และทำสมาธิภาวนา ที่บ้าน ตลอดทั้งวัน เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. จัดโดย วัดจากแดง, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

อัลบั้ม สาธยายธรรมออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔

วิสาขบูชา 2564 พระเมธีวชิรโสภณ
ชมการถ่ายทอดสด ผ่านโปรแกรม zoom หรือ รับชมทาง Facebook Live จาก สุธัมมาศาลา วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. สาธยายธรรม (วิสาขบูชา มหาปรินิพพานสูตร ธรรมนิยามสูตร ปัจฉิมพุทโธวาทะปาฐะ) โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยตลอดทั้งวันจะเป็นกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตร รักษาศีล ฟังธรรม และทำสมาธิภาวนา อยู่บ้าน สร้างบุญ ได้ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
 • ภาคก่อนตรัสรู้ (ช่วงเช้า) เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
 • ภาคตรัสรู้ กิจกรรมเสวนา “พุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” (ช่าวงบ่าย) เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. และ
 • ภาคปรินิพพาน กิจกรรมสาธยายธรรม (ช่วงเย็น-ค่ำ) โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น.

ร่วมกิจกรรมออนไลน์ ถ่ายทอดสด มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

 • ร่วมรับชมผ่านโปรแกรม ZOOM ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป โดยต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ ชื่อลิงก์(link) สำหรับผู้ใช้โปรแกรม  ZOOM คลิก..

 • รับชมถ่ายทอดสด Live Facebook ทางเพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ facebook

 

รายการกิจกรรม วิสาขบูชาออนไลน์

๑. ภาคก่อนการตรัสรู้ (ช่วงเช้า)

คลิกดูบันทึกวีดีโอ (รอบเช้า)

๑. ภาคก่อนการตรัสรู้: บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล ฟังธรรม และทำสมาธิภาวนา

 • ๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า (แปล) และสมาธิภาวนา
 • ๐๙.๓๐ น. ปรารภงานวิสาขบูชาออนไลน์ โดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช
 • ๐๙.๓๕ น. พิธีกรกราบอาราธนาพระสงฆ์ร่วมศาสนพิธีผ่านทางออนไลน์ และแนะนำคณะสงฆ์ ดังนี้
  • พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
  • พระมหาชุมพร ธัมมโฆสโก วัดเหล่าอาภรณ์ จ.ยโสธร
  • พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
  • คณะสงฆ์จากวัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ) จ.ตรัง
 • ๐๙.๔๐ น. บูชาพระรัตนตรัย สมาทานไตรสรณคมน์ ศีล ๕ หรือศีล ๘ และอาราธนาธรรม
 • ๐๙.๔๕ น. ปรารภธรรมในหัวข้อ “ตามรอยพุทธองค์ เบิกบานสู่นิพพาน” โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ชวนสร้างพลังใจและแบ่งปันความสุขจากภายในสู่โลกออนไลน์
 • ๑๐.๑๕ น. กล่าวคำถวายสังฆทาน
 • ๑๐.๒๐ น. พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลี ร่วมใจตั้งจิตอธิษฐานที่บ้าน นำคุณธรรมแห่งพระรัตนตรัยมาเป็นวิถีชีวิตของตน
 • ๑๐.๓๐ น. บูชาพระรัตนตรัย กราบลาคณะสงฆ์

๒. ภาคตรัสรู้ (ช่วงบ่าย)

ภาคตรัสรู้: ร่วมเรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านห้องแห่งการเรียนรู้ Zoom

 • ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องเรียนที่ ๑ กิจกรรมมาตาภาวนา โดย แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว อาศรมธรรมาราม จ.นครราชสีมา
 • ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องเรียนที่ ๒ กิจกรรมไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อาจารย์สุพล โล่ห์ชิตกุล
 • ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ห้องเรียนที่ ๓ กิจกรรมเสวนา “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” ร่วมเสวนาโดย เอนก วาสนา สมปอง, วิบูลย์ ปราชญ์เรืองไกร และปภาดา เพิ่มวัฒนา ชวนคุยโดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช

๓. ภาคปรินิพพาน (ช่วงเย็น-ค่ำ)

ภาคปรินิพพาน: เจริญสมาธิภาวนา สาธยายบทสวดมนต์ และฟังธรรมร่วมกัน

 • ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ธรรมบรรยาย เรื่อง การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ โดยพุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา
 • ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
 • ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. สาธยายธรรม (มหาปรินิพพานสูตร ธรรมนิยามสูตร ปัจฉิมพุทโธวาทะปาฐะ) โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
 • ๒๐.๓๐ น. บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์

คลิกดู บันทึกการถ่ายทอดสด

แผ่นป้าย ภาพประกาศ

วิสาขบูชา วิสาขปุรณมีบูชา ออนไลน์วิสาขปุรณมีบูชาออนไลน์ วิสาขบูชา2564

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ความว่า

ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก” ดังนี้

อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทุกข์ ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ 7 ประการ อันนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า “โพชฌงค์ 7” ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้, ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ, วิริยะ ความพากเพียร, ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอามิส, ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ, สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง 7 ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงในย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ “สติ” กล่าวคือ ให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลายให้ได้

หากปราศจากสติเสียแล้ว องค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษยชาติประการอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง อันนับเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ

การร่วมทำบุญ ตักบาตรออนไลน์ ข้าวสาร อาหารแห้ง

ร่วมทำบุญ ตักบาตรออนไลน์ แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน วันวิสาขบูชา 2564 ดังนี้

๑. สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ ด้วยการโอนปัจจัย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ พฤษภาคม บัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน ออมทรัพย์ เลขที่ 111-296295-8 จากนั้นให้แจ้งการบริจาคมาที่ [email protected] ทั้งนี้ ผู้สมทบทำบุญมีความประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งมาพร้อมการนำส่งสลิป กรุณาระบุชื่ออีเมลตามที่สมทบ คือ “ทำบุญออนไลน์ ๒๕๖๔”

๒. ท่านสามารถร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ จุดรับริจาค Drive thru สวนโมกข์กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๔

สิ่งของที่เหลือจากการพิจารณาแล้ว จะนำถวายแด่ ๓ วัดในกรุงเทพฯ คือ วัดอมรคีรี วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ ๔๖ และวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ส่วนหนึ่ง เป็นสมาชิกกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม ที่ทำงานด้านการเยียวยาและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติตามโรงพยาบาล ชุมชน

(สิ่งที่ทางวัดประสงค์รับการสนับสนุน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่อง นมถั่วเหลือง เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม เครื่องปรุงต่างๆ สำหรับประกอบอาหาร ของใช้ทั่วไป เช่น มีดโกนผม ยาสามัญประจำบ้าน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล)

คำสำคัญ สำหรับการสืบค้น

วันวิสาขบูชา ความสำคัญ กิจกรรม, วันวิสาขบูชา 2564 ตรงกับวันอะไร, วันวิสาขบูชา 2564 ตรงกับวันที่, วันวิสาขบูชา หลักธรรม, วันวิสาขบูชา 2564, วัน วิสาขบูชา 2564, หลักธรรมสําคัญในวันวิสาขบูชา 2564 วันวิสาขบูชา 64 พิธีกรรมในวันวิสาขบูชา, วิสาขปุรณมีบูชา, วิสาขบูชาออนไลน์, วิสาขบูชา ออนไลน์, เวียนเทียนออนไลน์,  อยู่บ้าน ที่บ้าน ช่วงโควิด, ห้ามจัด ในช่วง COVID-19, ร่วมบุญ ฟังธรรม ติดตาม กิจกรรมวันวิสาขบูชา, ปฏิบัติศาสนกิจพร้อมพระสงฆ์, วิสาขบูชาหยุดไหม, วันวิสาขบูชา 2564 ตรงกับวันอะไร, วันวิสาขบูชา 2564 ตรงกับวันที่, ประกาศวันหยุดราชการ 2564 ล่าสุด, วันหยุด 2564 กรณีพิเศษ

โพสเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา 2564

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ สอบถาม:

ธรรมออนไลน์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

อยู่บ้าน สร้างบุญ รับชมบรรยายธรรมออนไลน์ เนื่องใน วันวิสาขบูชา พุธที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายธรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง “ธรรมะในคืนตรัสรู้” โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

คลิกดูวีดีโอ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่อง “วิสาขบูชา นิวนอร์มอล” โดย พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ฐานวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กทม.

คลิกดูวีดีโอ

เวลา ๑๑.๐๐ น. เรื่อง “จากวัฏฏะสู่วิวัฏฏะ” โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กทม.

คลิกดูวีดีโอ

เวลา ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “การบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพุทธะ” โดย ดร. พระมหาชินวัฒน์ จกกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

คลิกดูวีดีโอ

เวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่อง “แค่กลับมารู้สึกตัว” โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย กทม. และรองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

คลิกดูวีดีโอ

เผยแพร่ทาง:  facebook งานคุณธรรมฯ คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๓๕, ๐๘๙ ๖๙๑ ๕๔๘๒

เวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

สำนักนายกฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพุทธฯ จัดพิธี วันวิสาขบูชา วิถีใหม่ (New normal) ชวนพุทธศาสนิกชนร่วม เวียนเทียนออนไลน์  อยู่บ้าน สร้างบุญ ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของตัวท่านเอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เวียนเทียนออนไลน์ วิสาขบูชา 2564

เวียนเทียนออนไลน์ คลิก

กิจกรรม วันวิสาขบูชา อยู่บ้าน สร้างบุญ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอน จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง, ท่องดินแดนพุทธภูมิ, ชมสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา, ร่วมเขียนปณิธานความดี จากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา

Wesak 2021 for full programme details

Wesak Celebration on 25 – 26 May 2021 with Bandar Utama Buddhist Society. This Theme is “Peaceful Heart, Joyful Living”.

Dhamma Talk by Ven. Chao Khun Keng

Meditation Guided by Ven. Ajahn Dhammasiha

Online Dhamma Talk by Tan Ajahn Dton

โพสที่เกี่ยวข้องกับ วันวิสาขบูชา :

วัน วิสาขบูชา 2564 ออนไลน์ ถ่ายทอดสด สวดมนต์ทำวัตร รักษาศีล ฟังธรรม และทำสมาธิภาวนา ที่บ้าน