เอตทัคคะ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ (2/3) พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “จริยวัตรของพระอริยสาวก” เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๑ พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน (วีดีโอตอนที่ ๒/๓) โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

 

ย้อนดูตอนที่ ๑…คลิก

ดูบทสรุป และแนะนำการปฏิบัติ (๓/๓)

 


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา 


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 10 กุมภาพันธ์). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – จริยวัตรของพระอริยสาวก เอตทัคคะ (พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ) (ต่อ) ตอนที่ 2 [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/aaFsKOJCj6Y

จริยวัตรของพระอริยสาวก” เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.  พ.ศ.๒๕๖๓ ครบ ๗๐ ปี