เอตทัคคะ-พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ (1/3) พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “จริยวัตรของพระอริยสาวก” เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ ๑ พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน (วีดีโอตอนที่ ๑/๓) โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

 

ดูต่อเนื่องตอนที่ ๒…คลิก

ดูบทสรุป และแนะนำการปฏิบัติ (๓/๓)


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา 


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 10 กุมภาพันธ์). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – จริยวัตรของพระอริยสาวก เอตทัคคะ (พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ) (ต่อ) ตอนที่ 1 [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/FH08S04NByo

จริยวัตรของพระอริยสาวก” เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.  พ.ศ.๒๕๖๓ ครบ ๗๐ ปี