“สัมโมทนียกถา” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ธรรมบรรยาย เรื่อง “สัมโมทนียกถา”  โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ หลักสูตรจิตตภาวนา ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการ จิตตภาวนา ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโครงการ คุณสกุลทิพย์ เนติวุฒิพันธุ์, คุณสุดา วิศาลเรืองเดช, คุณสุชาติ คุณวสุธร กรุณายาวงศ์ จิตภาวนา จิต ภาวนา สัมโมนียกถา สัมโมกนีย สัมโมนีย


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2562, 1 พฤศจิกายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – สัมโมทนียกถา [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/EaYosTLHH1w

“สัมโมทนียกถา” หลักสูตรจิตตภาวนา พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.