วัดต้นแบบปลอดการพนัน ตามหลักพุทธธรรม

วัดต้นแบบปลอดการพนัน ตามหลักพุทธธรรม

วัดต้นแบบปลอดการพนัน ตามหลักพุทธธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 และรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการขุดทองจากกองขยะ ขวดน้ำพลาสติก 15 ใบ ขายได้ 5 บาท แต่ที่นี่ ขวดน้ำ 15 ใบ ทอเป็นจีวรมูลค่า 1,500 บาท วัดจากแดง อ.พระปรแดง จ.สมุทรปราการ

โดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงสาธารณสุข, มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ, มูลนิธิ สังฆะเพื่อสังคม, สถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี, สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน ประจำปี 2561 พบว่าในแต่ละครัวเรือนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงยาสูบถึงร้อยละ 34.8 และยังพบว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อลอตเตอรี่ หรือเล่นหวยร้อยละ 13.4 เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.9 และปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 13

ปัญหาการพนัน ซื้อลอตเตอรี่ เล่นหวย ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาอื่นๆ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนวัดต้นแบบปลอดพนัน โดยยึดหลักธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และการพนัน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ หากชาวบ้านพบให้เป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

กฎ มส.ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งวัดทั่วประเทศให้ยึดกฎ มส.ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด โดย มส.มีมติว่า ให้ พศ.แจ้งกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติ มส. ในเรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และเรื่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัดในพระพุทธศาสนา 

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 ห้ามมิให้มี

  1. การแสดงใดๆ อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรมหรือพระสงฆ์
  2. การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน
  3. การเต้นรำวงและการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ ลามกอนาจาร
  4. การแสดงระบำหรือการแสดงอยางอื่นที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์
  5. การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์
  6. การจำหน่ายสุราเมรัยและการเลี้ยงสุราเมรัย
  7. การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืน จะมีความผิด ฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ต้องได้รับโทษ ฐานละเมิดจริยา อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1.ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ 2.ปลดจากตำแหน่งหน้าที่ 3.ตำหนิโทษ 4.ภาคทัณฑ์

วัดต้นแบบปลอดการพนัน ตามหลักพุทธธรรม