อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข” พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง พระวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการ อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข พระประนอม มหาประนอม อาจารย์ประนอม พระอาจารย์ประนอม พระอาจารย์มหาประนอม หลวงพ่อประนอม

โพสที่เกี่ยวข้อง:


อบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข” พระอาจารย์ทิพากร อริโย