จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๕๘

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๕๘

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

  • ชื่อจุลสาร: จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๕๘
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัคคมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
  • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • บรรณาธิการบทความ: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
  • บรรณาธิการฝ่ายศิลป์: พัสริน ไชยโคตร [email protected]
  • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
  • สำนักงาน วัดจากแดง: ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์: ๐๒ – ๔๖๔ – ๑๑๒๒
  • ออกแบบปก: พระครูวินัยธรชัยยศ

URL: ไฟล์สำรองไม่บีบอัด ขนาด 15 MB

 


การอ้างอิง:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2558). จุลสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2015/booklet-bodhiyalai-number4-issue37-january-2015/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงจากตัวเล่มจุลสาร

วัดจากแดง. (2558). จุลสารโพธิยาลัย [จุลสาร]. สมุทรปราการ: ผู้แต่ง.


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

กุลยาณี อิทธิวรกิจ. (2558). มารู้จักผู้ร้ายในตัวเรา.จุลสารโพธิยาลัย, 4(37), 37-39.


จุลสารโพธิยาลัย ทั้งหมด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐:

ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕


ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖


ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗


ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘


ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙


ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐


รายการสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย | จุลสารจากแดงสัมพันธ์  | จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข   |  ตำราเรียน  | การ์ตูน | หนังสืออื่นๆ

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๕๘