ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2556 ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ. 2556)

สาธยาย “มงคลสูตร” พร้อมคำบรรยาย (ตอนที่ ๒)

สาธยาย “มงคลสูตร” พร้อมคำบรรยาย (ตอนที่ ๓ ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาธยาย กรณียเมตตสูตร และขันธปริตร  พร้อมคำบรรยาย (ตอนที่ ๑)

ถาม – ตอบ ปัญหาธรรม

บรรยายธรรม เรื่อง กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า (การบำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณ)

วิเคราะห์ พระธรรมคุณ ด้วยบทสวดสรภัญญะ

วิเคราะห์ พระสังฆคุณ ด้วยบทสวดสรภัญญะ

บรรยายธรรม เรื่อง ชาวพุทธจะได้อะไรจากการนับถือพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (แปลไทย)

บรรยายธรรม เรื่อง การบริหารทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนา

เจริญอัปปมัญญาภาวนา (พรหมวิหาร ๔) พร้อมวิเคราะห์ ตอนที่ ๑

เจริญอัปปมัญญาภาวนา (พรหมวิหาร ๔) พร้อมวิเคราะห์ ตอนที่ ๒

เจริญอัปปมัญญาภาวนา (พรหมวิหาร ๔) พร้อมวิเคราะห์ ตอนที่ ๓

บรรยายธรรม เรื่อง ความหมายและความสำคัญของปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์ และอาณาปาติโมกข์

สาธยาย สิงคาลกสูตร พร้อมวิเคราะห์องค์ธรรม ตอนที่ ๑

สาธยาย สิงคาลกสูตร พร้อมวิเคราะห์องค์ธรรม ตอนที่ ๒

สาธยาย สิงคาลกสูตร พร้อมวิเคราะห์องค์ธรรม ตอนที่ ๓

สาธยาย สิงคาลกสูตร พร้อมวิเคราะห์องค์ธรรม ตอนที่ ๔

บันได ๕ ขั้นสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ ๑ การเข้าถึงไตรสรณคมน์

บันได ๕ ขั้นสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ ๒ – ๓ จตุปาริสุทธิศีล และธุดงควัตร

บันได ๕ ขั้นสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ ๔ สมถกรรมฐาน ๔๐ และจริต ๖

บันได ๕ ขั้นสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ ๕ วิปัสสนากรรมฐาน

สาธยาย อนัตตลักขณสูตร พร้อมวิเคราะห์ ตอนที่ ๑

สาธยาย อนัตตลักขณสูตร พร้อมวิเคราะห์ ตอนที่ ๒

เสวนาธรรม เรื่อง ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา ศรัทธาเป็นตัวกำหนด

บรรยายธรรม เรื่อง การบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ในเทศกาลเข้าพรรษา

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตอนที่ ๑

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตอนที่ ๒

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตอนที่ ๓

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ตอนที่