คณะพระภิกษุจากศรีลังกา เข้ากราบ พระราชวัชรบัณฑิต ( ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ) สอบถามหลักสูตรการเรียนการสอน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

คณะพระภิกษุจากศรีลังกา เข้ากราบ พระราชวัชรบัณฑิต ( ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร )

สอบถามหลักสูตรการเรียนการสอน