“เชิญชวนศึกษา หลักสูตรพระไตรปิฎก ณ วัดจากแดง” ดำเนินการสอนโดย พระราชวัชรบัณฑิต และพระเถระผู้ทรงคุณความรู้

“เชิญชวนศึกษา หลักสูตรพระไตรปิฎก ณ วัดจากแดง”
“เชิญชวนศึกษา หลักสูตรพระไตรปิฎก ณ วัดจากแดง”
ดำเนินการสอนโดย พระราชวัชรบัณฑิต และพระเถระผู้ทรงคุณความรู้