วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๑ ประจํา เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ๒๕๖๖ “คุณธรรมของคนดี”

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๑ ประจํา เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ๒๕๖๖ “คุณธรรมของคนดี”

ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ [email protected]
รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา [email protected]
ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) [email protected]
กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
พิมพ์ครั้งที่ ๑: พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
สำนักงาน: วัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก:ศิลปินแห่งชาติ ปัญญา วิจินธนสาร
ออกแบบปก:บัญชา หนังสือ
เครดิตภาพประกอบ:ธีรปญฺโญ , กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ (สุวิมล)
จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

กดอ่านและดาวโหลด

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

 ธรรมบรรยาย : ปกิณกะสาระจากพระวินัย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 เรื่องจากปก : คุณธรรมของคนดี พระคันธสาราภิวงศ์
 ธรรมจากคอร์สกรรมฐาน : อภิธรรมนําปัญญา วิปัสสนานําชีวิต ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ พระคันธสาราภิวงศ์
 ธรรมบรรยาย : ทําดีด้วยใจที่ปล่อยวาง พระไพศาล วิสาโล
 แนะนําสถานที่ปฏิบัติธรรม : สํานักปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ คุณแม่ปราณี สําเริงราชย์ วัดเขาสนามชัย หัวหิน
 คนดังในอดีต : รําลึกถึง เสถียร โพธินันทะ อรชร ตั้งวงษ์เจริญ
 สิ่งแวดล้อม : เปรียบปัญหาโลกร้อนกับการเพาะถั่วงอก ประสาท มีแต้ม
 คนปลูกต้นไม้ : เลี่ยม บุตรจันทา ได้ชีวิตใหม่จากการปลูกต้นไม้ทําวนเกษตร จิตตวนา
 ลีลาวาที : วัดป่าใกล้เมือง พ.กิ่งโพธิ
 ชวนอ่านหนังสือ : ๓๖๕ วันสําหรับนักเดินทาง ภูมิปัญญาจากคัมภีร์พุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีน นกนางนวล
 มองเทศ-มองไทย : สมณสาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์ (๕) วิเทศทัยย์
 วรรณคดีบาลี : สูรัสสตีนีติ ตอนที่ ๒ แลดีปัณฑิตะ ประพันธ์ พระคันธสาราภิวงศ์ แปล
 ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอนที่ ๕ พระคันธสาราภิวงศ์
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๑๕ ปาฬิปาโมกข์
 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒๕ นายธรรมดา
 กวีนิพนธ์สองภาษา : ความโกรธสร้างทุกข์ เมตตาสร้างสุข พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ – สุเมธัส
 มิตรภาพสองแผ่นดิน : พระสยามลังกาธัมมจักกมุทราริน
 คําพระ – คําไทย : สัปปุรุษ, สัปปุริสธรรม ๗ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)
 ใต้ฟ้า ณ วัดจากแดง :

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๑ ประจํา เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ๒๕๖๖ “คุณธรรมของคนดี”