ภาพบรรยากาศ งานพระธรรมเทศนา โดยพระผู้ทรงพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

   

 

 

 

ภาพบรรยากาศ งานพระธรรมเทศนา โดยพระผู้ทรงพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา