สถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง เปิดรับสมัครนักศึกษา ใหม่

หลักสูตรพระไตรปิฎกชั้นต้น ขุททกนิกายฯ(บาลีมหาไวยกรณ์ )กลุ่มไวยากรณ์สัททาวิเสส  (๑ ปี ๖ เดือน )

หลักสูตรพระไตรปิฎกชั้นกลาง (๒ ปีครึ่ง )

หลักสูตรธัมมาจริยะ (๒ ปี )

หมายเหตุ

๑ . สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖  ถ.เพชรหึงษ์ ๑๐

ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ หรือ สมัคร ออนไลน์เบื้องต้นได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1S-Qy2zK1V7LRlhmwvGodnaY3JNvae5EKZCBaXyOmk-_4iw/viewform

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. ผู้สมัครเป็นนักศึกษาปกติ ต้องมารายงานตัว พร้อมหนังสือสุทธิ และ บัตรประชนชนหรือหนังสือเดินทาง

๓. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ โทร

พระมหา กฤษดา โอภาโส  :  084-677-7588

พระมหา ชัยพร  เขมาภิรโต  : 088-081-8687

คุณ เพ็ญนภา (น้องหนู )   : 093- 980-2228