วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๔ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔

ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๔ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: ตุลาคม ๒๕๖๔
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร
 • ออกแบบปก: อ.บัญชา หนังสือ
 • เครดิตภาพ: ธีรปัญโญ, พันโทหญิง ศศิวาศน์ ศรีเนธิยานันท์, ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ ‘สุวิมล’


คำสำคัญ:บทความ, วารสารโพธิยาลัย, วารสาร, หนังสือ, พระราชวัชรบัณฑิต, พระเทพพัชรญาณมุนี, พระคนัธสาราภิวงศ์, พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ, พระดุษฎี เมธังกุโร, นริศา สุมะมานนท์, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ, ปาฬิปาโมกข์, นายธรรมดา, พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย, อรชร ตั้งวงษ์เจริญ, ใต้ฟ้า ณ วัดจากแดง, ยารักษาโรคความเห็นแก่ตัว, เห็นแก่ตัว, ยารักษาโรค, พระพุทธศาสนา, เจาะลึกความเห็นแก่ตัว, สันติสุขภายใน, เมตตา ยารักษาความเห็นแก่ตัว, เมตตาบารมี, บทสวดกรณียเมตตสูตร, เห็นตัวแก่ ดีกว่าเห็นแก่ตัว, พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธ ที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร, ชุบ ๒ ชีวิต ที่ไม่มีใครต้องการ, จิตวิญญาณแห่งมารดา, พินิจอานาปานสติ, กัจจายนไวยากรณ์ ตอนที่ ๘ ท่องไปในโลกบาลี, ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๖, สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า, เข้าใจศัพท์เมตตาและ พรหมวิหาร – บาลีเข้าใจ, อนาคาริก ธรรมปาละ ผู้หมุนวงล้อธรรมะคืนสู่อินเดีย-พุทธคยา มรดกโลก มรดกชาวพุทธ ตอนที่ ๒ – ส่องประวัติศาสตร์โลก, ใต้ฟ้า ณ วัดจากแดง – สัญญาบัตร พัดยศ, ชม ไร่เทพรักษา ราชบุรี, สวนธรรมเกษตร


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 7 ฉบับที่ 64 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564