พัฒนาบ้านเกิด ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์แก่ชาวบ้าน โดยพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

วันอาทิตย์ที่่ 12 มิถุนายน 2565 พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง พร้อมพระทิพากร อริโย(หลวงตาไก่)

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง จัดอบรมณ์ให้ความรู้การทำปุ๋ย ผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร ของชาวบ้าน มะเกลือ ต.มะค่า อ.โนนไทย จ. นครราชสีมา

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี ให้แกชาวบ้าน ในการทำเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังสร้างอาคาร

ศาลากลางหมูบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้สถานที่ในการศึกษา การทำปุ๋ย โดยใช้ส่วนผสมการทำปุ๋ยจากธรรมชาติ ที่มีอยู่ตามครัวเรือน นอกจากชาวบ้าน

จะมีปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ ให้กับ ชาวบ้าน และชุมชนด้วย